För­bju­den reg-skylt till Högs­ta dom­sto­len

Allt Om BILAR - - Alltombilar - TT

En sym­bol för syd­sta­ter­nas stolta kul­tur­arv el­ler för sla­ve­ri och ra­sism? Högs­ta dom­sto­len i USA ska nu av­gö­ra om del­sta­ten Tex­as ha­de rätt när den för­bjöd en va­ri­ant av syd­stats­flag­gan på bi­lars re­gi­stre­rings­skyl­tar. Det var un­der den röd-blå-vi­ta flag­gan som syd­sta­ter­nas sol­da­ter stred un­der ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get, som del­vis hand­la­de om sla­ve­ri­ets va­ra el­ler in­te va­ra. En or­ga­ni­sa­tion kal­lad Sons of Con­fe­de­ra­te Ve­te­rans (Sö­ner till Syd­stats­ve­te­ra­ner) har över­kla­gat del­sta­tens nej. Or­ga­ni­sa­tio­nen häv­dar att de­ras grund­lags­skyd­da­de ytt­ran­de­fri­het be­grän­sas me­dan del­sta­ten häv­dar att den får stop­pa skyl­tar som kan väc­ka an­stöt. Mot­stån­dar­na till flagg­skyl­tar­na pe­kar ock­så på ris­ken att ett ja kan le­da till att ex­em­pel­vis hak­kors el­ler bud­skap från ex­tre­mist­grup­per mås­te god­kän­nas.

Högs­ta dom­sto­len vän­tas be­slu­ta i frå­gan i ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.