Nöjd med min Out­lan­der

Allt Om BILAR - - Brev -

Läs­te ditt test (av Mitsubishi Out­lan­der och blev li­ka be­svi­ken på det testet som jag bli­vit på de som jag hit­tat i and­ra tid­ning­ar. Själv tyc­ker jag att det är den bäs­ta bil jag kom­mit i när­he­ten av. Visst är det en ja­pansk bil med allt vad det be­ty­der, men den­na bil är den förs­ta som jag tyc­ker plat­sar på 2000ta­let till skill­nad från al­la volvo­sar och pas­sa­ter som tid­ning­ar i all­män­het hyl­lar. Det­ta är en bil som väger 1 860 kg och har fyr­hjuls­drift, au­to­mat, stor ka­ross och som i mitt fall har dra­git 0,3 l/mil i en blan­dad kör­cy­kel där 60 pro­cent är svensk lands­vägskör­ning och 40 pro­cent i stan. Att då få lä­sa att den in­te har en räck­vidd på 100 mil och in­te läm­par sig för att lig­ga och pres­sa med ge­nom Eu­ro­pa är ba­ra pa­te­tiskt. Är Ex­pres­sen som många and­ra bil­tid­ning­ar köp­ta av eu­ro­pe­isk bilindustri el­ler? Har inga barn ihop med Mitsubishi, men är en myc­ket nöjd äga­re som är trött på al­la 1900-tals­bi­lar från till­ver­ka­re i Eu­ro­pa som mest äg­nar sig åt att ska­pa pre­mi­um­va­ru­mär­ken istäl­let för att kom­ma med nå­got nytt.

Mats Åker­berg

JAN-ERIK: Nej, vi är i al­la fall in­te köp­ta av eu­ro­pe­isk bilindustri. Och vad ro­ligt att du är nöjd med din Out­lan­der. Vi är ock­så nöj­da med bi­len, vil­ket vi ock­så har be­rät­tat fle­ra gång­er. Det finns sa­ker som den är rik­tigt bra på. Men bräns­le­för­bruk­ning­en är in­te en av dem – vil­ket är synd då den säljs som en su­permil­jö­bil. Du mås­te lad­da med el för att det ska va­ra nå­gon som helst me­ning att pra­ta om co2-ut­släpp och li­ter per mil. Den vi­sar tyd­ligt på pro­ble­ma­ti­ken runt ­ladd­hy­bri­der – även från eu­ro­pe­is­ka ­till­ver­ka­re som Vol­vo, Au­di, BMW och Volks­wa­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.