Al­la kör in­te med gläd­je­siff­ror

Allt Om BILAR - - Brev -

Även om det för det mesta är gläd­je­siff­ror, fjär­ran från verkligheten som upp­ges, finns det till­ver­ka­re som lig­ger myc­ket nä­ra san­ning­en. Jag kör en Re­nault Sce­nic, års­mo­dell 2010, ut­rus­tad med die­sel­mo­tor och au­to­mat­lå­da. Med 6-väx­lad, ma­nu­ell lå­da skall den för­bru­ka 5,2 li­ter. I blan­dad kör­ning, vil­ket trots att jag har au­to­mat stäm­mer på pric­ken. Vid se­mester­kör­ning till Ty­ro­len, 4 vux­na + tak­box lig­ger för­bruk­ning­en på sam­ma ni­vå. Att kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­ner runt om i världen god­kän­ner da­gens siff­ror är en gå­ta. Att gö­ra jäm­fö­ran­de tes­ter un­der ex­ak­ta för­hål­lan­den är en sak men att se­dan upp­ge des­sa siff­ror som va­ran­de verk­li­ga är snudd på be­drä­ge­ri. Li­ka­dant är det med rost­skydds­ga­ran­ti­er­na. Att läm­na 30 års ga­ran­ti mot gen­om­rost­ning är ju löj­ligt. Inga bi­lar har rost­ska­dor på slä­ta ytor som tak och dör­rar om in­te ytan ut­satts för me­ka­nisk på­ver­kan ge­nom t.ex. slag som gett spric­kor i färgskik­tet. Där­e­mot bil­das rost på al­la vas­sa kan­ter ef­tersom färgskik­tet här är tun­na­re. Åte­ri­gen obe­grip­ligt att kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­ner­na kan god­kän­na da­gens ga­ran­ti­er med al­la dess un­dan­tag som i slutän­dan gör ga­ran­tin helt vär­de­lös.

Stu­re Hå­kans­son

JAN-ERIK: Grat­tis till en bil med verk­ligt låg för­bruk­ning. Och kanske är det så att Re­nault är li­te bätt­re, el­ler säm­re om man så vill, att skräd­dar­sy si­na bi­lar till kör­cy­keln. Kanske be­ror det i sin tur på att de har en stor an­del mind­re bi­lar i sitt mo­dell­ut­bud och där­för in­te be­hö­ver ja­ga de sista gram­men för att slip­pa eu-bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.