LI­TEN SUV MED STOR KA­RAK­TÄR

BARCELONA. Det här är en av mark­na­dens mins­ta su­var. Men den är en av de störs­ta ka­rak­tä­rer­na. Kom­for­ta­bel, snygg och ro­lig att kö­ra. Och, till skill­nad från fle­ra kon­kur­ren­ter, kom­mer den att säl­jas med fyr­hjuls­drift.

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT OCH FOTO: DA­VID JA­KOBS­SON

SEG­MEN­TET MED SMÅ su­var fort­sät­ter att växa och många bil­till­ver­ka­re sat­sar hårt för att fånga de här kun­der­na. Med nya CX-3, som kom­mer att lan­se­ras i Sve­ri­ge un­der sen­som­ma­ren, ger sig nu Maz­da in i den här le­ken. Och den ja­pans­ka till­ver­ka­ren har al­la chan­ser att lyc­kas ka­pa åt sig en stor del av den ka­kan.

Vi prov­kör någ­ra för­se­rie­bi­lar av CX-3 – och blir snabbt char­ma­de av mo­del­len. Det här är vis­ser­li­gen en li­ten bil, men på mo­tor­vä­gar­na ut­an­för spans­ka Barcelona upp­levs den som full­vux­en. Kom­for­ten är över­ras­kan­de bra, bi­len lig­ger sta­digt på vägen och fjäd­ring­en gör ett ka­non­jobb med ojämn­he­ter­na i väg­ba­nan. Man sit­ter skönt i sto­lar­na och gång­en är mjuk och be­hag­lig. Och bort­sett från en del vind­ljud är det rätt tyst i bi­len.

Sam­ti­digt är CX-3 en bu­sig ka­rak­tär, de här

egen­ska­per­na blir tyd­li­ga när vi kör upp mot ber­gen på här­ligt kur­vi­ga små­vä­gar. Styr­ning­en är väl en aning trå­kig – men bi­len över­ras­kar oss igen när den ly­digt lå­ter sig kö­ras rik­tigt hårt ge­nom bö­jar­na. Maz­da har pro­gram­me­rat fyr­hjuls­drif­ten så att den ska knuf­fa på li­te ex­tra när man går in i en sväng vil­ket ger bi­len en li­ten över­styr­ning och en spor­tig käns­la.

Visst är CX-3 i grun­den en suv, men den är knap­past nå­gon off­ro­ad­bil. Den gör sig bäst på as­fal­ten. Mark­fri­gång­en på 160 mil­li­me­ter lär väl räc­ka till för de fles­ta, men in­te för ter­räng­kör­ning. Bi­len är i grun­den fram­hjuls­dri­ven och har var­ken någ­ra spe­ci­el­la kör­pro­gram för löst un­der­lag el­ler någ­ra diffspär­rar.

MAZ­DA CX-3 KOM­MER med tre oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv, två ben­sin­mo­to­rer på 120 och 150 häst­kraf­ter. Ett die­se­lal­ter­na­tiv på 105 häs­tar och 270 Nm er­bjuds ock­så och kanske är det­ta det vet­ti­gas­te al­ter­na­ti­vet. Mo­torn

upp­levs som star­ka­re än den är, har ett hyf­sat brett re­gis­ter och går re­la­tivt snålt. 150häs­tarsben­si­na­ren är kanske ro­li­ga­re, men med ma­nu­ell väx­ellå­da var­vas den en hel del i mo­tor­vägs­fart med li­te bul­ler som följd.

EX­AKT HUR MYC­KET Maz­da CX-3 kom­mer att kos­ta i Sve­ri­ge är in­te fast­sla­get, men det är kom­mu­ni­ce­rat att pri­ser­na kom­mer att bör­ja på cir­ka 170 000 kro­nor. Då får man en två­hjuls­dri­ven bil med lägs­ta ut­rust­ningsni­vån och ma­nu­ell. En ful­l­ut­rus­tad die­sel med fyr­hjuls­drift kom­mer att lan­da nå­gon­stans kring 240 000 kro­nor. Det kan ju lå­ta som myc­ket peng­ar för en så här li­ten bil, men med tan­ke på vil­ken mångsidig och trev­lig bil det här hand­lar om är det pris­värt. Dess­utom bru­kar Maz­da stolt­se­ra med ett bra andra­hands­vär­de.

»Kom­for­ten är över­ras­kan­de bra, bi­len lig­ger sta­digt på vägen och fjäd­ring­en gör ett ka­non­jobb med ojämn­he­ter­na i väg­ba­nan. Man sit­ter skönt i sto­lar­na och gång­en är mjuk och be­hag­lig.«

Maz­da CX-3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.