IDEN­TI­TETS KRI­SEN

Porsche Pa­na­me­ra GTS är re­sul­ta­tet av en rad kom­pro­mis­ser. Det här är i förs­ta hand en lyx­bil, byggd för be­kvä­ma lång­tu­rer. Men, den ska sam­ti­digt kla­ra av att er­sät­ta en sport­bil. Om ek­va­tio­nen går ihop? Nja, näs­tan.

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT OCH FOTO: DA­VID JA­KOBS­SON

PORSCHE TOG SITT störs­ta kliv för att bred­da sitt mo­dell­pro­gram när su­ven Cay­en­ne lan­se­ra­des 2002. Näs­ta steg var när den fyr­sit­si­ga GT-vag­nen Pa­na­me­ra kom 2009. Trots att den fick en hel del kri­tik för sitt ut­se­en­de gick den pre­cis som Cay­en­ne hem hos bil­kö­par­na. Och in­te und­ra på det. Pa­na­me­ra är fyr­sit­sig och skön att åka i, vil­ket gör den till ett re­a­lis­tiskt al­ter­na­tiv för Porsche­sug­na som vill re­sa flott och som tyc­ker att 911 el­ler Box­s­ter/Cay­man är li­te väl hardco­re.

GTS STÅR FÖR Gran Tu­ris­mo Sport. Och GTS-ver­sio­ner­na av Porsches mo­del­ler ska va­ra li­te ex­tra spor­ti­ga. Pa­na­me­ra GTS har där­för en li­te hår­da­re chas­si­sätt­ning, bi­len har luft­fjäd­ring och är sänkt 10 mil­li­me­ter jäm­fört med Pa­na­me­ra S. Och PASM – Porsche Acti­ve Sus­pen­sion Ma­na­ge­ment – är stan­dard, Sport Chro­no-pa­ket med Sport Plus li­ka så. Mo­torn är en ljuv­lig V8 på 4,8 li­ter som här ger he­la 440 häst­kraf­ter och 520 Nm. Myc­ket kraft i he­la re­gist­ret och mjuk gång när du kör lugnt.

Och visst är Pa­na­me­ra GTS spor­tig, bi­len går trots hög vikt och sto­ra yt­ter­mått att kö­ra rik­tigt hårt. Styr­ning­en är käns­lig och väg­håll­ning­en fe­no­me­nal. Det här är en bil som upp­munt­rar till aktiv kör­ning när vägen sväng­er – och den skul­le in­te hel­ler gö­ra bort sig om man fick för sig att ta ut den på en ba­na. Brom­sar­na, läc­kert röd­lac­ke­ra­de sex­kolvsok och 390-mil­li­me­ters­ski­vor fram, är ef­fek­ti­va och lät­ta att do­se­ra.

MEN, PA­NA­ME­RA SKA ju va­ra en su­per­be­kväm lyx­bil ock­så. Och visst mås­te man sä­ga att kom­for­ten är bra i Pa­na­me­ra GTS – men man ska in­te tro att den är ly­san­de. Till­ver­ka­ren har fått kom­pro­mis­sa en del här för att ge ut­rym­me åt mo­del­lens spor­ti­ga ka­rak­tär. Du sit­ter vis­ser­li­gen rik­tigt skönt i de skå­la­de sto­lar­na bå­de fram och bak i bi­len, men är du käns­lig får du ock­så räk­na med att det känns li­te stö­tigt när man åker på säm­re vägar. Man får ock­så ac­cep­te­ra att en del trött­samt bul­ler från de sto­ra hju­len le­tar sig in i ku­pén.

En Pa­na­me­ra GTS kos­tar från 1 217 000 kro­nor. Det är så klart myc­ket peng­ar, även om bi­len har en bra ut­rust­ningsni­vå re­dan i grundut­fö­ran­de. Men tyc­ker man att Porsche lyc­kats med be­drif­ten att ska­pa en bra kom­pro­miss mel­lan sport- och lyx­bil kanske man rent av kan tyc­ka att Pa­na­me­ra GTS är värd de där peng­ar­na. Jag stäl­ler mig dock tvek­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.