SVE­RI­GES NYA KOM­BI

BARCELONA. Knappt har nya Maz­da6 rul­lat ut från bil­hand­lar­na för­rän det är dags för bå­de en fa­ce­lift, or­dent­li­ga upp­da­te­ring­ar och en fyr­hjuls­dri­ven ver­sion. Och Sve­ri­ge har spe­lat en vik­tig roll när nya Maz­da6 ut­veck­lats. 2013

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT: ALEX­AN­DER OL­WAN

BÖR­JA­DE DE FÖRS­TA av den nya Maz­da6 rul­la ut från hand­lar­na. Och i va­ni­ga fall får man vän­ta minst tre år på en fa­ce­lift. Men Maz­da väl­jer att gö­ra om mo­del­len på fle­ra vik­ti­ga punk­ter re­dan nu. Och de vik­ti­gas­te ny­he­ter­na sit­ter in­te på ut­si­dan.

När mo­del­len lan­se­ra­des fick den en hel del kri­tik för att va­ra bull­rig. Maz­da lyss­na­de och tog bi­len till ett land med er­känt be­dröv­li­ga vägar – Sve­ri­ge. Maz­da har tes­tat bi­len på bull­rig, grov as­falt vid ett fler­tal till­fäl­len i Gö­te­borgs­om­rå­det. Re­sul­ta­tet är en bil med myc­ket mer lju­di­so­le­ring, och in­gen­jö­rer­na upp­ger att ljud­vo­ly­men sänkts med 10 pro­cent på grov as­falt, och 25 pro­cent på jäm­na­re un­der­lag.

Na­tur­ligt­vis är fyr­hjuls­drif­ten yt­ter­li­ga­re en vik­tig ny­het för svens­ka bil­kö­pa­re. Sy­ste­met är au­to­ma­tiskt och ak­ti­ve­rar bak­hju­len ba­ra när det be­hövs. I nor­ma­la fall dri­ver bi­len 100 pro­cent på fram­hju­len, och det spa­rar bräns­le. En an­nan bonus för oss svens­kar är ett upp­värmt bak­sä­te – men det finns ba­ra i den dy­ra Op­ti­mum-ver­sio­nen ty­värr.

IN­SI­DAN FÅR ETT or­dent­ligt lyft, och nu mat­char in­te­ri­ö­ren den snyg­ga ka­ros­sen. Det är stra­ma­re, snyg­ga­re och med fär­re knap­par. Instu­ment­brä­da och mitt­kon­sol är de­ko­re­ra­de med lä­der, och bi­lens me­ny­sy­stem kon­trol­le­ras helt och hål­let med väl pla­ce­ra­de reglage på mitt­kon­so­len. In­te­ri­ö­ren har verk­li­gen fått en pre­mi­um­touch. Ock­så sto­lar­na är nya med ny stopp­ning och bätt­re kom­fort – ock­så en punkt där Maz­da fått skäll.

Maz­da6 har ett om­ar­be­tat chas­si som sätts på prov på kur­vi­ga bergs­vä­gar ut­an­för Barcelona. Bi­len har fått nya däm­pa­re som ska ge mer kom­fort än ti­di­ga­re, sam­ti­digt som väg­håll­ning­en in­te ska off­ras. Och visst bju­der bi­len på för­tro­en­de­in­gi­van­de egen­ska­per i bö­jar­na.

TREV­LIGT NOG ÄR bi­len be­kväm ock­så, och Maz­da har lyc­kats få in det bäs­ta av två värl­dar. Fyr­hjuls­drif­ten er­bjuds till die­sel­ver­sio­ner­na och 150-häs­tarsmo­torn räc­ker gott och väl till för var­dags­kör­ning och drar fint från lå­ga varv. Die­sel­mo­torn finns ock­så i en star­ka­re ver­sion på 175 häst­kraf­ter till den dy­ras­te Op­ti­mum­ver­sio­nen, men den räc­ker in­te till för att bi­len ska upp­le­vas som spor­tig. Stall­tip­set är att väl­ja den sva­ga­re mo­torn som bå­de är snäl­la­re mot mil­jö och plån­bok. Svensk pre­miär sker re­dan nu i må­nads­skif­tet.

MAZ­DA6 TES­TAS I TIO KA­TE­GO­RI­ER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.