DESIGN LYF­TET

LIS­SA­BON. BMW:s 1-se­rie går in i halv­tid, och nu får mo­del­len ett or­dent­ligt design­lyft. Ett snyg­ga­re och spor­ti­ga­re ytt­re mat­char bi­len väl; det är svårt att ha ro­li­ga­re i nå­gon an­nan stan­dard­bil i Golf­klas­sen. Sam­ti­digt pas­sar BMW på att lan­se­ra nya mo

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT: ALEX­AN­DER OL­WAN

REG­NET HAR PRE­CIS upp­hört när vi kör den upp­da­te­ra­de 1-se­ri­en ut ur Lis­sa­bon. Vi styr sö­derut, för­bi by­ar med sma­la ga­tor, ut på lands­byg­den och kro­ki­ga vägar som vind­lar sig ge­nom det uppod­la­de land­ska­pet. Här finns verk­li­gen till­fäl­le att sät­ta bi­lens väge­gen­ska­per på prov. Un­der hu­ven sit­ter BMW:s upp­da­te­ra­de två­li­ters­die­sel som ger 190 häst­kraf­ter ut till al­la fy­ra hju­len. Till­sam­mans med en vikt­för­del­ning på fem­tio pro­cent över ax­lar­na och ett kom­pe­tent chas­si är 1-se­ri­en ett rent nö­je att ut­ma­na kur­vor­na med. Bi­len bju­der på ett myc­ket för­tro­en­de­in­gi­van­de och sä­kert upp­trä­dan­de som kanske är det all­ra bäs­ta i klas­sen för en stan­dard­bil. Den star­ka die­sel­mo­torn bju­der på or­dent­ligt med kraft, som in­te ba­ra räc­ker till var­dags­kör­ning­en – man kan ha ro­ligt bakom rat­ten ock­så. Regn­vå­ta vägar och skar­pa bö­jar till trots bju­der 1-se­ri­en ald­rig på någ­ra obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar, väg­käns­lan är alltid när­va­ran­de och det är en­kelt att ha kon­troll.

BMW 1-SE­RIE HAR fått ett or­dent­ligt de­sign­lyft. Det här är en mo­dell med spor­ti­ga kö­re­gen­ska­per – och nu syns det på ut­si­dan ock­så. Strål­kas­tar­na är bre­da­re, sma­la­re och har fått LED-tek­nik som till­val. Stöt­fång­a­ren har ock­så fått kax­i­ga­re lin­jer med stör­re luftin­släpp. Baklyk­tor­na har in­te läng­re det småt­ris­ta fyr­kan­ti­ga ut­se­en­det, ut­an är nu L-for­ma­de pre­cis som på sys­kon­mo­del­ler­na. Re­sul­ta­tet är en snyg­ga­re bil, och här kanske vi hit­tar det vik­ti­gas­te in­ci­ta­men­tet för kö­par­na – även om mo­del­len bju­der på en hög med tek­nis­ka upp­da­te­ring­ar.

STÖRS­TA TEK­NIS­KA NY­HE­TEN är en ny tre­cy­lind­rig die­sel­mo­tor på 116 häst­kraf­ter som är ro­li­gas­te mo­to­ral­ter­na­ti­vet när man tan­kar. Ef­fi­ci­en­tDy­ne­mics Edi­tion-ver­sio­nen ska kla­ra sig på så li­te som 3,4 li­ter die­sel per tio mils blan­dad kör­ning. BMW:s ma­nu­el­la väx­ellå­da fun­ge­rar all­de­les ut­märkt, men kör­kom­for­ten blir oöverträffad med den åtta­väx­la­de au­to­mat­lå­dan – som är stan­dard i 120d xDri­ve. En in­tres­sant funk­tion är att lå­dan sam­ar­be­tar med na­vi­ga­tions­sy­ste­met och an­pas­sar väx­lar­na in­för till ex­em­pel kur­vor och kors­ning­ar.

BMW 1-SE­RIE TES­TAS I TIO KA­TE­GO­RI­ER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.