MER­CE­DES PÅ RÄTT VÄG IN I FRAM­TI­DEN

FRANK­FURT. Kom­pakt, snygg och ro­lig att kö­ra – med rätt motor. Mer­ce­des kör in i fram­ti­den med nya CLA Shoo­ting Bra­ke. Jag tror ald­rig att jag kört en så tajt och väl­ba­lan­se­rad Mer­ce­des med ett så lågt pris.

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT: JAN-ERIK BERG­GREN

KOM­PAKT ÄR SAM­LINGS­NAM­NET för Mer­ce­des nya små­bils­se­rie. A-klass, B-klass, CLA, GLA och nu det se­nas­te till­skot­tet – CLA Shoo­ting Bra­ke. En­ligt Mer­ce­des nya namn­stan­dard så för­står ni att GLA är mer en GL-klass-bil, allt­så en suv, som här­stam­mar från A-klass.

CLA är en cou­pé med röt­ter i sam­ma A-klass och med ef­ter­nam­net Shoo­ting Bra­ke blir det en cou­pé i kom­bi­ver­sion.

Vi har re­dan hyl­lat nya A- och B-klass och även CLA och GLA har fått be­röm.

CLA Shoo­ting Bra­ke kom­plet­te­rar kvar­tet­ten med sitt sto­ra ba­ga­geut­rym­me, 500 li­ter ut­an ned­fällt sä­te, sin design och lå­ga luft­mot­stånd tack va­re en snygg och smart design.

För in­te så länge se­dan te­sa­de jag nya C-klass och ni minns kanske att jag gnäll­de li­te över att bi­len kän­des li­te stor, tung och seg. Li­te för myc­ket av den nå­got säv­li­ga Mer­ce­des-käns­lan.

Den finns det myc­ket li­te av i CLA Shoo­ting Bra­ke. Här hand­lar det i stäl­let om en väl­digt tajt bil med snabb och di­rekt styr­ning. De skö­na och snyg­ga sto­lar­na ger en di­rekt kon­takt med bi­len. Den sjuste­ga­de au­to­mat­lå­dan väx­lar snabbt och di­rekt.

DET MÄRKS ATT Mer­ce­des an­strängt sig för att byg­ga en bil för fö­ra­ren i förs­ta hand. Bak­sä­tet i Shoo­ting Bra­ke är in­te stort. El­ler jo, det är stort om du väl kom­mer dit men det

kor­ta ku­péut­rym­met gör att det blir svårt att sit­ta bakom en lång fö­ra­re.

Vi test­kör­de en 220 CDI. Den fyr­cy­lind­ri­ga die­seln job­ba­de fint men i lå­ga far­ter stör­de die­sel­knac­ket en hel del. Stopp-start­sy­ste­met kun­de va­ra mju­ka­re och mo­torn lät gam­mal och trött när den var­va­de upp på lå­ga väx­lar. Bäst triv­des den i höga far­ter på hög väx­el.

Vår test­bil ha­de in­te var­ning för fil­byte – så kal­lad la­ne as­sist – och dö­da-vin­kel-var­ning­en var väl snålt till­ta­gen. Bi­lar­na hann upp i bak­skär­men in­nan lam­pan i si­do­back­spe­geln tän­des. Det här bor­de Mer­ce­des kun­na fixa till en­kelt i pro­duk­tio­nen. Men au­tobroms, lå­ga far­ter och var­ning för kol­li­sion, 60-200 km/tim är stan­dard.

MED SHOO­TING BRA­KE vill Mer­ce­des va­ra med och kon­kur­re­ra om de li­te mer med­vet­na tjäns­te­bils- och kom­bikun­der­na. De som vill ha nå­got an­norlun­da.

En kom­bi ut­an stort benut­rym­me i bak­sä­tet har si­na be­gräns­ning­ar men räc­ker det med plats för två och la­gom pack­ning är CLA Shoo­ting Bra­ke ett snyggt och fräckt al­ter­na­tiv. Mer­ce­des har lyc­kats bra

med pri­ser­na för Sve­ri­ge där du får en väl­ut­rus­tad bil för en rim­lig peng. Och pre­cis som Mer­ce­des vill är det här in­ste­get i Mer­ce­des-världen. Jag tyc­ker ock­så att CLA-bi­lar­na, på ett bätt­re sätt än en grund­ut­rus­tad A-klass, vi­sar vad Mer­ce­des står för – i al­la fall det nya Mer­ce­des.

»Med Shoo­ting Bra­ke vill Mer­ce­des va­ra med och kon­kur­re­ra om de li­te mer med­vet­na tjäns­te­bils- och kom­bikun­der­na.«

En ele­gant kom­bi som är skön och be­hag­lig att kö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.