2. PAYPALBLÅSNINGEN

Allt Om BILAR - - Listan -

Får du mejl el­ler sms från ut­lan­det där nå­gon vill be­ta­la bi­len med PayPal? Då ska du se upp – det är tro­li­gen bör­jan på ett van­ligt be­drä­ge­ri. När ni kom­mit över­ens om pris skic­kar be­dra­ga­ren ett falskt kvit­to på be­tal­ning från PayPal. Men det är in­te bi­len be­dra­ga­ren vill åt. Du kom­mer att få mejl el­ler sms om att trans­port­fir­man som ska häm­ta bi­len ba­ra ac­cep­te­rar be­tal­ning från äga­ren – och det är nu fäl­lan slår igen. Kö­pa­ren vill att du sät­ter in mel­lan 10-20 000 kro­nor via Wes­tern Uni­on till ”trans­port­bo­la­get”. Kö­pa­ren skic­kar ett nytt falskt PayPalkvit­to på be­lop­pet. Om du nap­par förs­ta gång­en kom­mer be­dra­ga­ren att för­sö­ka få mer peng­ar ge­nom att skic­ka fals­ka be­tal­nings­upp­ma­ning­ar för till ex­em­pel tull­av­gift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.