1. STOP­PAR BE­TAL­NING­EN

Allt Om BILAR - - Listan -

En ny me­tod som po­li­sen var­nar för är be­dra­ga­re som ut­ger sig för att va­ra helt van­li­ga bil­kö­pa­re. Be­tal­ning­en sker via mo­bil­te­le­fon, där be­dra­ga­ren vi­sar att han fört över peng­ar. Säl­ja­ren har se­dan ge­nom­fört äg­ar­byte ge­nom Trans­port­sty­rel­sens app. När af­fä­ren är klar har se­dan be­dra­gar­na stop­pat be­tal­ning­en och skyn­dat sig att säl­ja bi­len vi­da­re. Po­li­sen re­kom­men­de­rar att man in­te ska läm­na ifrån sig va­re sig bil el­ler nyck­lar för­rän man är helt sä­ker på att man verk­li­gen fått peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.