4. MELLANHANDEN

Allt Om BILAR - - Listan -

En myc­ket van­lig me­tod är att en be­dra­ga­re er­bju­der att säl­ja din bil åt dig, ef­tersom han på­står sig ha en kö­pa­re. Vid ett mö­te un­der­teck­nas ett av­tal där mellanhanden för­bin­der sig att säl­ja bi­len in­nan ett visst da­tum. Bi­len läm­nas över, i bland till­sam­mans med blan­ket­ten för äg­ar­byte. Ef­ter det ser du var­ken peng­ar el­ler bil mer. Ty­värr rör det sig of­ta om dy­ra­re bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.