Mer­ce­des svens­ke chef: Vik­tigt att va­ra le­dan­de på CO2-ut­släpp

GENÈ­VE. Han är den svens­ka stjärnan i Mer­ce­des ex­klu­si­va le­darstab. Av vis­sa till och med tippad att ta över ef­ter kon­cern­che­fen Dr Di­e­ter Zetsche. För Ola Käl­le­ni­us skul­le det va­ra ett drömjobb. Ola bör­ja­de som trai­nee på fö­re­ta­get 1993 och har vand­rat

Allt Om BILAR - - Intervju - JAN-ERIK BERG­GREN

Ola, vi sit­ter här i Genè­ve med ba­ra knappt två vec­kor kvar till F1-sä­song­en bör­jar i Mel­bour­ne. Se­nast vi träf­fa­des var vid just ett F1-lopp och jag vet att du un­der många år följ­de F1-spor­ten nä­ra. Sak­nar du att va­ra med i de­pån?

– Ja­visst kan jag sak­na F1. Men man ska kom­ma ihåg att bakom bi­lar­na på ba­nan så finns det ett stort, stort team. Det mesta av job­bet i F1 görs i fa­bri­ker­na och det är väl när­ma­re tu­sen per­so­ner an­ställ­da i tea­met. Det är spän­nan­de och föl­ja det ar­be­te vi gör.

Och det ver­kar gå bra, Mer­ce­des-bi­lar­na im­po­ne­ra­de un­der de sista för­sä­songs­tes­ter­na i Barcelona. Är du nöjd?

– Ja, det ser bra ut men test är test. Det är först när det är all­var i Austra­li­en som vi vet hur vi lig­ger till jäm­fört med de and­ra. Tes­ter­na har gått en­ligt pla­ner­na och det är vi nöj­da med. Men for­mel 1 står ald­rig stil­la, det går in­te att tit­ta till­ba­ka. Den som är nöjd kom­mer att bli sla­gen.

Volvos mark­nads­chef gick ny­li­gen ut och sa att Vol­vo in­te ska va­ra med i in­ter­na­tio­nell mo­torsport. Men hur ser du på Mer­ce­des och mo­torsport, är det värt al­la peng­ar­na?

– Vi ska kom­ma ihåg at Daim­ler-Mer­ce­des var med på start­lin­jen re­dan i det all­ra förs­ta lop­pet 1894, och Daim­ler vann. Vi var där dag ett. Och det är fak­tiskt så att fö­re­ta­get på sätt och vis föd­des ur en ra­cer­bil ef­tersom den förs­ta mo­torn var en be­ställ­ning till en ra­cer­bil och den bygg­des av Daim­ler med kra­vet från be­stäl­la­ren att mo­torn skul­le dö­pas ef­ter hans dot­ter, Mer­ce­des. Det var förs­ta gång­en Daim­ler-Mer­ce­des dök upp som ett namn.

– Mer­ce­des har fun­nits i 120 år in­om mo­torspor­ten och att få vi­sa upp vår tek­nis­ka kom­pe­tens på en världs­a­re­na som mo­torsport är per­fekt. Tek­ni­ken från F1-stal­let be­fruk­tar bland an­nat vå­ra plug-in-hy­bri­der i dag. Vid si­dan om all mark­nads­fö­ring vi får så hand­lar det myc­ket om att kun­na vi­sa upp vår tek­nis­ka kom­pe­tens. Det är oer­hört vik­tigt.

Ni är mitt i ett stort namn­byte för era mo­del­ler. Be­rät­ta mer om det, var­för gör ni så?

– Vi har i dag ett 30-tal oli­ka mo­del­ler av bi­lar och vi vill läg­ga till el­va fram till 2020. Där­för be­höv­de vi ock­så sor­te­ra ut li­te i no­men­kla­tu­ren. Så gott som al­la män­ni­skor vet vår namn­stan­dard med bok­stä­ver­na S, E, C, B och A. Men vå­ra suv-bi­lar var in­te li­ka tyd­li­ga – för­u­tom att al­la här­stam­mar från vår klas­sis­ka G-wa­gen.

– Där­för kopp­lar vi ihop al­la bi­lar med vår tyd­li­ga stan­dard. Så en suv som kom­mer från A-klass he­ter GLA. En cou­pé från A-klass he­ter då CLA, och så vi­da­re. På sikt kanske vi kom­mer att få GLC.

Förs­ta bok­sta­ven mar­ke­rar allt­så härstam­ning­en och de and­ra två bil­ty­pen. På tal om Ge­län­de­wa­gon – ska ni ha kvar den?

– Ja, verk­li­gen. Det är en ikon och vi sål­de re­kord­många av den i fjol. Bi­len är från 1979, men al­la som köpt en är med i en en­da stor familj. G-wa­gon är ett fe­no­men.

Tit­tar man på ert sto­ra och bre­da mo­dell­pro­gram så spre­tar det en aning. Från in­stegs­mo­del­len A-klass till sport­bi­len SLS AMG. Är det bra el­ler vill du att det ska bli li­te taj­ta­re?

– Så länge vi har en au­ten­tisk Mer­ce­des i var­je seg­ment så är det bra. A-klass ger oss många nya kun­der, många yng­re kun­der och kun­der som kanske se­na­re i li­vet väl­jer att kö­pa en an­nan bil från oss.

– Tit­tar vi på C-klass och en mark­nad som USA så har vå­ra li­te fräc­ka­re kom­pakt­bi­lar loc­kat många nya kun­der. CLA ger oss nya kun­der som se­na­re kanske kö­per en stör­re C-klass.

Det pra­tas myc­ket om in­ter­ne­tan­slut­na bi­lar. Vil­ken är Mer­ce­des stra­te­gi i den här djung­eln?

– Vi har con­nect.me som gör att vi kan in­te­gre­ra bi­len med den di­gi­ta­la världen. Det hand­lar ock­så om att för­bin­da bi­len, kun­dens smartp­ho­ne och bil­för­säl­ja­ren. Vi kom­mer att an­vän­da ap­par allt mer för att skö­ta an­ge­lä­gen­he­ter runt bi­len – för det är kun­der­na va­na vid att han­te­ra, det är så de skö­ter and­ra sa­ker i li­vet.

– Vi ser ock­så att al­la kun­der som kom­mer till oss vet myc­ket mer om bi­lar­na, de har gjort all re­se­arch hem­ma vid da­torn. Vägen in till mär­ket är en di­gi­tal ka­nal. Men en trend är att lyx i myc­ket hand­lar om den fy­sis­ka världen och den är li­ka vik­tig.

Du me­nar att ni fort­fa­ran­de mås­te ta hand om kun­der­na i bil­hal­lar­na?

– Ab­so­lut. Vi har ti­di­ga­re till ex­em­pel byggt oli­ka showrooms på oli­ka plat­ser för att vi­sa vå­ra bi­lar. Nu har vi ock­så öpp­nat en Mer­ce­des Me-sto­re, i Ham­burg. Det är mer som ett klubb­hus där vi ar­ran­ge­rar oli­ka sa­ker, det kan va­ra events, konst­nä­rer el­ler att vi un­der fot­bolls-VM har en stor­bildskärm. Där vi­sar vi ock­så upp bi­lar­na för­stås. Kun­den kan ock­så byg­ga ihop en bil i en da­tor och se allt om bi­len.

Du bör­ja­de på Mer­ce­des re­dan 1993, har du in­te va­rit su­gen att pro­va på nå­got an­nat bil­fö­re­tag?

– Nej, jag vil­le bör­ja på Mer­ce­des och det här är det ro­li­gas­te och bäs­ta mär­ket att job­ba med.

Som svensk tit­tar vi li­te ex­tra myc­ket på XC90 som byggs i Gö­te­borg. Vad tyc­ker du om den bi­len?

– Jag kom­men­te­rar ald­rig and­ra bi­lar och mo­del­ler. Vi har vår GLE cou­pé som är en fin li­ve­sty­le-bil i den klas­sen.

EU pra­tar om nya regler för CO2 – hur ­för­be­re­der ni er för tuf­fa­re ut­släppskrav?

– Vi vet vad som gäl­ler fram till och med 2020 och den plan vi har för de reg­ler­na föl­jer vi. Vi lig­ger i dag på ett snitt på 129 gram CO2 för vår bil­flot­ta och för ett pre­mi­um­mär­ke är det väl­digt bra. Att va­ra le­dan­de vad gäl­ler CO2-ut­släpp är vik­tigt, in­te minst för de fö­re­tag som vill kö­pa vå­ra bi­lar. Vi har ock­så helt elekt­ris­ka bi­lar med Smart och ny­li­gen ock­så B-klass. Fö­re 2017 kom­mer vi att ha tio styc­ken ladd­hy­bri­der i mo­dell­pro­gram­met. Ef­ter 2020 vet vi in­te alls vad som hän­der men vi kom­mer för­stås att föl­ja de regler som det blir.

Det pra­tas ock­så om den så kal­la­de kör­cy­keln som be­stäm­mer den här vik­ti­ga för­bruk­ning­en och CO2-ni­vån, att den ska änd­ras och bli tuf­fa­re. Hur ser ni på det?

– Det är gi­vet att det mås­te fin­nas en stan­dard för mät­ning­en. Sen kom­mer fö­ra­ren ock­så att kun­na på­ver­ka för­bruk­ning­en. Kanske blir det en an­nan pro­fil på kör­cy­keln, men det är bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen ACEA som för­hand­lar med eu om den sa­ken.

Ola Käl­le­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.