Det vå­ras för sten­skot­ten

»Stor ök­ning – ett väx­an­de pro­blem« Pang! Skot­ten satt sten­hårt ne­re till hö­ger från mitt håll sett. Ty­värr bör­ja­de sen ru­tan att spric­ka.

Allt Om BILAR - - Intervju -

VÅR ÄR LI­KA med hög­sä­song för sten­skott. Och sten­skott och spräck­ta ru­tor är ett väx­an­de pro­blem. – På tio år har kost­na­der för sten­skott och glasska­dor för­dubb­lats, sä­ger Läns­för­säk­ring­ars ska­de­chef i Uppsa­la Su­san­ne Fa­ger­berg. – Vi vet in­te om an­ta­let ska­dor har ökat med det dubb­la men vi vet att det är en stor ök­ning och ett väx­an­de pro­blem.

Fler ska­dor be­ty­der öka­de kost­na­der för för­säk­rings­bo­la­gen och det slår i sin tur till­ba­ka på oss för­säk­rings­ta­ga­re i form av höj­da pre­mi­er.

– Glas­de­len är en se­pa­rat del av bil­för­säk­ring­en men det är klart att det finns en tyd­lig lin­je mel­lan öka­de kost­na­der och pre­mi­er, sä­ger Su­san­ne Fa­ger­berg.

LÄNS­FÖR­SÄK­RING­AR HAR TIT­TAT på sta­tisti­ken och för­sökt att ana­ly­se­ra or­sa­ken till att det bli­vit bå­de dy­ra­re och fler ska­dor.

– Det vi sett är att det är tun­na­re vindru­tor, lim­ma­de vindru­tor och vridsty­va­re ka­ros­ser. Vi har ock­så sett att en ny typ av fin­kros­sat grus som blan­das med salt kan or­sa­ka att mer grus skvät­ter upp. De sty­va­re ka­ros­ser­na gör att ru­tor­na spric­ker lät­ta­re.

Fle­ra bil­till­ver­ka­re sat­sar sto­ra re­sur­ser på att lju­di­so­le­ra bort vind­brus från vindru­tan vil­ket ger dy­ra­re vindru­tor när de väl ska by­tas.

Är det ock­så så att mins­kat vägun­der­håll på vå­ren spe­lar in – gru­set lig­ger kvar läng­re?

– Det är en klok ana­lys men det är ing­et som vi har un­der­sökt di­rekt.

Men det finns sätt att skyd­da sig mot sten­skott och att lind­ra ef­fek­ten av att en sten träf­far ru­tan.

– Att hål­la av­stånd till bi­lar är alltid bra, sä­ger Su­san­ne Fa­ger­berg.

OM DU LIG­GER för nä­ra en last­bil el­ler en bil be­ty­der det en väl­digt myc­ket hög­re risk att träf­fas av en sten.

Och får du ett sten­skott är det vik­tigt att plåst­ra om ru­tan di­rekt.

– Vi har gjort fle­ra kam­pan­jer där vi de­lat ut plås­ter som man sät­ter på ett sten­skott. På så vis är ris­ken mind­re att ru­tan ska spric­ka.

På vår lång­test­bil sprack ru­tan di­rekt, nat­ten ef­ter sten­skot­tet. Men så var det ock­så fuk­tigt med om­slag till kallt vä­der där vat­ten träng­de ner i ska­dan och ky­lan fick ru­tan att spric­ka.

– Vi ser ock­så att fler och fler by­ter vindru­ta di­rekt när de får ett sten­skott, så var det in­te rik­tigt förr när fler åk­te runt med en skada på vindru­tan un­der en läng­re tid, sä­ger Su­san­ne Fa­ger­berg på Läns­för­säk­ring­ar.

Su­san­ne Fa­ger­berg.

Ajaj, ru­tan sprack rakt över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.