1 687–1 908 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: Inga ex­tra kost­na­der ut­ö­ver bräns­let. Men vi får nu räk­na med att be­ta­la i al­la fall en själv­risk för ska­dan på vindru­tan. DET­TA HAR HÄNT: Vi har pas­sat på att lad­da bi­len med el i ALLT OM BILAR­re­dak­tio­nens nya ga­rage. Ladds­lad­den räck­te pre­cis till ett ut­tag som vi de­lar med en gran­ne som un­der­hållslad­dar sin mo­tor­cy­kel. Vå­ra vän­ner på Da­gens Ny­he­ter har si­na test­bi­lar in­te långt ifrån oss men de har ­mon­te­rat rik­ti­ga lad­da­re och kör in­te med van­ligt 220-ut­tag. Och för att kom­ma ner i ga­ra­get har vi ploc­kat bort vår Thu­le­tak­box. Det är be­tyd­ligt läg­re i tak i det här ga­ra­get än i det för­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.