KUNG AV EL­BI­LAR

Ent­re­pre­nö­ren Elon Musk vill för­änd­ra världen. Och med el­bi­len Tes­la har han ta­git ett stort steg och har lyc­kats ska­ka om bil­in­du­strin or­dent­ligt. Men det här är ba­ra bör­jan. Allt ta­lar för att de kom­man­de åren kom­mer att bli myc­ket om­tum­lan­de för al­la

Allt Om BILAR - - Supermiljöbilen - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON FOTO: BULLS

ENT­RE­PRE­NÖ­REN ELON MUSK, född 1971, har haft många vi­sio­ner. Och fle­ra av dem har bli­vit verk­lig­het. Han såg ti­digt nya möj­lig­he­ter med IT och vil­le va­ra en del av den boo­men. Det vi­sa­de sig va­ra ett klokt be­slut. Musk var en av be­tal­tjäns­ten Pay­pals grun­da­re och för­sälj­ning­en av fö­re­ta­get gjor­de ho­nom till mil­jar­där. I dag sägs han va­ra värd mot­sva­ran­de 75 mil­jar­der kro­nor. Elon Musk ser ock­så en fram­tid för pri­va­ta in­tres­sen i rymden. I ju­ni 2002 grun­da­de han där­för Spa­ce Ex­plo­ra­tion Te­ch­no­lo­gi­es (Spa­ceX), i vil­ket han är VD och tek­nisk di­rek­tör. Och 2012 kun­de han till­sam­mans med sin per­so­nal se på tv-skär­mar hur hans ra­ket Fal­con 9 med kap­seln Dra­gon kun­de läg­ga till vid den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen ISS.

– Det finns lik­he­ter med det kom­mer­si­el­la upp­vak­nan­det av

Elon Musk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.