Teknikrevolutionen: Bi­len na­vi­ge­rar till ladd­ning – kan snart kö­ra helt själv

Säk­ra­re, snab­ba­re och smar­ta­re. Tes­la har skic­kat ut en or­dent­lig upp­da­te­ring till Mo­del S. Men snart kom­mer en än­nu stör­re ny­het. Då kom­mer bi­lar­na att kun­na kö­ra helt av sig själ­va.

Allt Om BILAR - - Supermiljöbilen - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

TESLAS VD ELON Musk har en tid skvall­rat om den kom­man­de upp­da­te­ring­en på Twit­ter. Det som har gett upp­hov till flest spe­ku­la­tio­ner är att han lo­va­de att räck­viddsång­es­ten nu helt ska byg­gas bort. Nu är det he­la officiellt och den kanske he­tas­te ny­he­ten i upp­da­te­ring­en, som är till­gäng­lig för al­la Mo­del S som till­ver­ka­de ef­ter ok­to­ber 2014, är vad Tes­la kal­lar Range As­su­ran­ce. Bi­len kom­mu­ni­ce­rar i re­al­tid med de snabb­ladd­nings­sta­tio­ner som Tes­la har satt upp. När elen bör­jar ta slut lot­sas fö­ra­ren med hjälp av na­vi­ga­tio­nen mot nå­gon ladd­sta­tion som finns i när­he­ten. En stor mängd fak­to­rer, som tem­pe­ra­tur, aktuell tra­fik­si­tu­a­tion och höjd­skill­na­der tas med i be­räk­ning­en för att bat­te­ri­et in­te ska kun­na ta slut in­nan ladd­sta­tio­nen har nåtts.

UPP­DA­TE­RING­EN, SOM SKA ha skic­kats ut tråd­löst till al­la bi­lar, in­ne­hål­ler ock­så fle­ra nya sä­ker­hets­sy­stem som har sak­nats i mo­del­len.

Här finns bland an­nat en au­to­ma­tisk nöd­broms som ska gri­pa in när en kol­li­sion är ound­vik­lig, en dö­da­vin­kel­var­na­re och en var­na­re för si­do­kol­li­sio­ner.

MO­DEL S FÅR OCK­SÅ ett nytt in­ställ­nings­lä­ge som kal­las Va­let Mo­de. Väl­jer man det be­grän­sas bi­lens topp­fart, per­son­lig in­for­ma­tion döljs för fö­ra­ren och handsk­fac­ket lå­ses. Per­fekt om man ska lå­na ut bi­len. Tes­la har re­dan nu bör­jat be­rät­ta om näs­ta upp­da­te­ring som ska kom­ma i slu­tet av året. Och här kom­mer rik­tigt in­tres­san­ta gre­jer, det mest spek­ta­ku­lä­ra är en funk­tion som gör att bi­len kom­mer att kun­na kö­ra helt själv.

»När elen bör­jar ta slut lot­sas fö­ra­ren med hjälp av na­vi­ga­tio­nen mot nå­gon ladd­sta­tion som finns

i när­he­ten.«

PÅ GRUND AV ju­ri­dis­ka re­strik­tio­ner blir det in­te än­nu in­te ak­tu­ellt att an­vän­da det­ta i tra­fi­ken, men äga­ren kom­mer att kun­na be­stäl­la fram sin bil till ex­em­pel på en stor par­ke­rings­plats. Bi­lar­na ska ock­så själ­va kun­na kö­ra in och ut från ett ga­rage och häm­ta upp sin äga­re vid yt­ter­dör­ren.

FRAMTIDENS TES­LA. Tes­la la­bo­re­rar med själv­sty­ran­de bi­lar och re­dan i näs­ta upp­da­te­ring kan bi­len kö­ra in själv i ga­ra­get, på grund av ju­ri­dis­ka re­strik­tio­ner lär det dock drö­ja med själv­sty­ran­de bi­lar i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.