YO­KO­HA­MA

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Nya som­mar­däc­ket he­ter AE50 och är av­sett för sto­ra och me­del­sto­ra per­son­bi­lar. Ett däck i BluEarth-fa­mil­jen vil­ket in­ne­bär bäs­ta kom­fort, livs­längd och lägs­ta rull­mot­stånd. Med apel­sin­ol­ja i gum­mib­land­ning­en och ett däcksmöns­ter som av­ger mi­ni­malt med ljud ifrån sig har man här tänkt på bå­de den som kör bi­len och de ut­an­för. In­för vår­sä­song­en kom­mer mönst­ret att fin­nas till­gäng­ligt i de 45 van­li­gas­te di­men­sio­ner­na från 15 till 18 tum. An­ta­let ver­sio­ner kom­mer se­dan att suc­ces­sivt ut­ö­kas un­der året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.