Tuf­fing­en som kla­rar det mesta

Au­di A4 All­ro­ad qu­attro är på pap­pe­ret för­svin­nan­de lik en helt van­lig Au­di A4. Men bi­len har ett tuf­fa­re ytt­re och of­ta mer ut­rust­ning som kanske kan mo­ti­ve­ra en hög­re prislapp. Nu ver­kar det kom­ma ut en del be­gag­na­de ex­em­plar till för­sälj­ning.

Allt Om BILAR - - Beg-bil - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

FYR­HJULS­DRIV­NA KOM­BI­BI­LAR MED li­te hög­re mark­fri­gång är omått­ligt po­pu­lä­ra i Sve­ri­ge och den mest sål­da mo­del­len i det här seg­men­tet är na­tur­ligt­vis Vol­vo XC70. Men även Su­baru Out­back, Volks­wa­gen Pas­sat All­track och Au­di A6 All­ro­ad hit­tar en hel del kö­pa­re som vill va­ra väl för­be­red­da för då­li­ga grus­vä­gar, var­ga­vint­rar och hus­vagns­se­mest­rar. Li­te mind­re al­ter­na­tiv som till ex­em­pel Sko­da Octa­via Scout och Saab 9-3X finns ock­så att hit­ta som be­gag­na­de. Men, med sin A4 All­ro­ad har Au­di ru­tat in ett eget li­tet hörn i bil­värl­den och ska­pat en bil som kan bli den per­fek­ta kom­pro­mis­sen.

A4 All­ro­ad är mind­re och smi­di­ga­re än Vol­vo XC70 och sto­re­bror Au­di A6 All­ro­ad. Och den bju­der på mer pre­mi­um­käns­la än Sko­da Octa­via Scout och Saab 9-3X. Sam­ti­digt finns här ac­cep­tab­la ut­rym­men – inga pro­blem att re­sa långt med fy­ra vux­na om man ba­ra vi­sar li­te god vil­ja. Och kom­for­ten är väl i klass med de stör­re kon­kur­ren­ter­na.

Det här är ing­en ter­räng­bil, långt där­i­från. Men Au­di A4 All­ro­ad är med sin fyr­hjuls­drift en bil som tar sig fram fint i de fles­ta si­tu­a­tio­ner och som kla­rar sig även när vä­gar­na blir rik­tigt då­li­ga.

Tek­ni­ken är Au­dis be­prö­va­de qu­attro med tor­sen­dif­fe­ren­ti­al, som vid nor­mal kör­ning skic­kar 40 pro­cent av kraf­ten till fram­hju­len och 60 pro­cent till bak­hju­len. Om hju­len på fram- el­ler ba­kax­el tap­par fäs­te för­de­lar dif­fen me­ka­niskt mer kraft till det hjul­par som fort­fa­ran­de har fäs­te. Men, någ­ra rik­ti­ga ter­rän­göv­ning­ar är själv­klart in­te ak­tu­el­la. Un­ge­fär som ett par dy­ra de­sig­ner­stöv­lar som gör sig bätt­re på fin­pro­me­nad än i rik­tig geg­ga.

A4 All­ro­ad upp­levs trots sitt vild­marksytt­re och sin 37 mil­li­me­ter hög­re mark­fri­gång li­ka rik­tigt pigg som van­li­ga A4 på as­falts­vä­gar­na. Chas­sit häng­er med fint när det sväng­er och på mo­tor­vä­gen är kom­for­ten rik­tigt bra. Bi­len går tyst och lugnt. Fjäd­ring­en känns fast, men in­te för hård. Små ojämn­he­ter i väg­ba­nan märks knappt.

A4 All­ro­ad finns med fle­ra mo­to­ral­ter­na­tiv, bå­de ben­si­na­re och di­es­lar. Den van­li­gas­te mo­torn är 2,0 TDI på 170 häs­tar, som först ba­ra kun­de kom­bi­ne­ras med ma­nu­ell väx­ellå­da. Fler al­ter­na­tiv kom ef­ter hand till mo­del­len. All­ra trevligast är en tre­li­ters die­sel­sexa på 240 häs­tar. Ljuv­lig motor, men dyr och ovan­lig.

All­ro­ad­ver­sio­nen är be­tyd­ligt dy­ra­re än van­li­ga A4 qu­attro. För dyr, kan man tyc­ka om man tän­ker att skill­na­der­na i hu­vud­sak hand­lar om någ­ra de­sign­de­tal­jer, en nå­got hög­re mark­fri­gång och en li­te läng­re fjäd­rings­väg. Man All­ro­ad­bi­lar­na är i re­gel bätt­re ut­rus­ta­de och den läck­ra­re de­sig­nen gör dem mer lätt­sål­da än den li­te mer all­dag­li­ga stan­dard­ver­sio­nen av A4. Så, kanske kan det va­ra värt det än­då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.