Gå­tan: Var­för vill ing­en ha Swift?

Su­zu­ki Swift är ro­lig att kö­ra, bil­lig att kö­pa och rätt skön att åka i. Dess­utom är de här bi­lar­na bil­li­ga att kö­pa be­gag­na­de, även om man vill ha den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen med få mil på mä­ta­ren. Var­för mo­del­len in­te är mer ef­ter­trak­tad? Ja, det är en

Allt Om BILAR - - Beg-bil - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

RE­DAN DEN FÖR­RA ge­ne­ra­tio­nen av Swift var en rik­tigt bra bil. Med den mo­del­len tog ja­pans­ka Su­zu­ki sju­milak­liv fram­åt i ti­den när det gäl­ler kva­li­tets­käns­la. Bi­len var kör­glad och trev­lig, men man kun­de ha syn­punk­ter på bul­ler, då­li­ga sto­lar och på sä­ker­he­ten som in­te var helt hund­ra.

När den nya ge­ne­ra­tio­nen vi­sa­des upp 2010, allt­så mo­dellår 2011, såg den näs­tan ut som den gam­la. Men un­der ska­let var det in­te myc­ket som var sig likt. Su­zu­ki fix­a­de till bätt­re in­nerut­rym­men med hjälp av en läng­re hjul­bas och stör­re yt­ter­mått. Sä­ker­he­ten ha­de bli­vit bätt­re – nu fem stjär­nor i Eu­ro Ncap. Kom­for­ten var bätt­re, till ex­em­pel blev bi­len be­tyd­ligt mind­re bull­rig och sto­lar­na stör­re och bätt­re. Nya snå­la­re mo­to­rer hit­tar vi ock­så. En sak finns dock kvar sen den för­ra ge­ne­ra­tio­nen av Su­zu­ki Swift: Den re­na och char­mi­ga kör­gläd­jen som blev mo­del­lens sig­num re­dan på 1980-ta­let.

Swift finns med bå­de ben­sin- och die­sel­mo­to­rer. Den van­li­gas­te är ben­si­na­ren på 1,2 li­ter och 94 häst­kraf­ter. Det här är ing­en ra­cer­mo­tor, men den upp­levs som fullt till­räck­lig i den lil­la bi­len. Bräns­le­för­bruk­ning­en upp­ges till 5,0 li­ter per tio mils kör­ning och CO2-ut­släp­pet till 116 gram per kilo­me­ter. Det mås­te räk­nas som god­känt. Vill man kö­ra die­sel är det 1,3 li­ter och 75 häs­tar som gäl­ler – men de här bi­lar­na är myc­ket ovan­li­ga i Sve­ri­ge. I ski­van­de stund finns ba­ra en hand­full be­gag­na­de ute till för­sälj­ning. För de rik­tigt gas­gla­da kom Swift Sport för nå­got år se­dan. Då snac­kar vi 136 gla­da häs­tar och än­nu mer kör­gläd­je.

Su­zu­ki Swift finns med tre el­ler fem dör­rar och två oli­ka ut­rust­nings­pa­ket som he­ter Com­fort och Execu­ti­ve. Re­dan i Com­fort finns en hel del gre­jer med, som till ex­em­pel AC, en or­dent­lig ste­reo, el­his­sar i fram och fjärr­styrt central­lås. Iso­fix, sju krock­kud­dar och an­tisladd­sy­stem kom­mer ock­så i pa­ke­tet. Och, här slår Swift många kon­kur­ren­ter på fing­rar­na: Bi­len går att kö­pa med fyr­hjuls­drift.

Kan det bli bätt­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.