Forsk­nings­rap­port: Då­li­ga kon­struk­tio­ner kan ge rost på nya bi­lar

Mil­jon­tals nya bi­lar ris­ke­rar att bör­ja ros­ta. Och bak­grun­den är då­li­ga kon­struk­tio­ner. Det vi­sar en forsk­nings­rap­port från KTH. – In­gen­jörs­mäs­sigt är det ex­tremt då­ligt, sä­ger Pe­ter Szakálos, fi­lo­so­fie dok­tor i kor­ro­sions­ve­ten­skap, som ge­nom­fört un­der­sö

Allt Om BILAR - - Rostskador - DA­VID JA­KOBS­SON

ALLT FLER NYA bil­mo­del­ler ut­rus­tas med plast­kå­por un­der bi­len. Ett syf­te med det är att mins­ta luft­mot­stån­det och där­med bräns­le­för­bruk­ning­en. De här plastun­der­re­ de­na fylls dock of­ta med smuts, väg­salt och fukt som ökar ris­ker­na för rostan­grepp. Oli­ka vat­ten­ab­sor­be­ran­de ma­te­ri­al, som till ex­em­pel filt, an­vänds ock­så i allt stör­re ut­sträck­ning i nya bi­lar med sam­ma pro­ble­ma­tik som följd. Det här vi­sar en un­der­sök­ning som Vil­laä­gar­nas Riks­för­bund och Vi bi­lä­ga­re har be­ställt från KTH.

– Jag har ar­be­tat med kor­ro­sions­forsk­ning i över 20 år och blev väl­digt för­vå­nad när jag såg de­sig­nen i de nya bi­lar­na. In­gen­jörs­mäs­sigt är det ex­tremt då­ligt. Det är grund­läg­gan­de att in­te ska­pa spal­ter och ut­rym­men där det kan sam­las smuts och fukt, sä­ger Pe­ter Szakálos.

De bi­lar som un­der­sök­tes kom­mer från oli­ka till­ver­ka­re i oli­ka län­der. Ex­akt vil­ka mo­del­ler det hand­lar om spe­ci­fi­ce­ras in­te, men pro­ble­ma­ti­ken är ge­nom­gå­en­de den sam­ma.

– Vi har un­der­sökt tys­ka, svens­ka och ja­pans­ka bi­lar, men det är in­te vår upp­gift att pe­ka ut en­skil­da bil­mo­del­ler. Det in­tres­san­ta dock är att det symp­to­ma­tiskt hand­lar om sam­ma kon­struk­tions­pro­blem, sä­ger Szakálos.

De mo­del­ler som un­der­sökts kom­mer ock­så från oli­ka pris­klas­ser. I ur­va­let finns bå­de bil­li­ga och dy­ra bi­lar.

– Det är ing­en skill­nad här, al­la har sam­ma pro­blem. Det skul­le för­vå­na mig om de in­te själ­va för­står. Det är näs­tan så att man slås av tan­ken att de in­te vill att bi­lar­nas livs­läng­der ska bli så långa, sä­ger Pe­ter Szakálos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.