Tom­ma buss­fi­ler

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

2Jag är in­te ensam om att va­ra ir­ri­te­rad över kli­niskt tom­ma buss­fi­ler sam­ti­digt som bus­sar­na lig­ger med oss and­ra i de två fi­ler­na till/från stan på E18 norrut. Var­för gör po­li­sen ingen­ting åt att buss­fi­len ig­no­re­ras helt? En­da gång­en den an­vänds är när tra­fi­ken står stil­la, då pas­sar plöts­ligt buss­fi­len buss­chauf­fö­rer­na. Allt­så är bus­sar skyl­di­ga att föl­ja på­buds­skyl­ten buss­fil el­ler in­te (i all­män­het och gäl­lan­de E18 vid Tä­by i syn­ner­het)? Om in­te finns det på­buds­skyl­tar som jag kan strun­ta i som bi­list? Har för en dryg må­nad se­dan pro­vat att ringa trafikpolisen via väx­eln i Stock­holm och fick upp­le­va att ing­en po­lis kun­de sva­ra på frå­gan ovan. Gav upp ef­ter fem­te vi­da­re­kopp­ling­en och la­de på lu­ren.

Ot­to SAMU­EL: På­buds­mär­ket för kol­lek­tiv­kör­fäl­tet är ing­et ab­so­lut krav att man mås­te nytt­ja, även un­der låg­tra­fik. Mot­sva­ran­de på­buds­mär­ke som har lik­nan­de in­ne­börd är på­bju­den cy­kel­ba­na där man tar hän­syn till lämp­lig­he­ten att väl­ja väg­ba­nan istäl­let för cy­kel­ba­nan om det skul­le va­ra mer prak­tiskt för den fort­sat­ta fär­den. Allt­så ing­et på­buds­mär­ke där man kan rap­por­te­ra en buss­chauf­för om den­na skul­le väl­ja att kö­ra till­sam­mans med öv­ri­ga for­don i gles tra­fikrytm. Är det så att bus­sen in­te är i lin­je­tra­fik, med en tid­ta­bell att föl­ja, så är det in­te tillå­tet att kö­ra i kol­lek­tiv­kör­fäl­tet.

Dub­bel­par­ke­ring räk­nas som att man bry­ter mot par­ke­rings­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.