Dub­bel­par­ke­ring ej tillå­tet

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

1Får man verk­li­gen dub­bel­par­ke­ra hur fan man vill. På Norr­tulls­ga­tan i Stock­holm är det of­ta täv­ling i hur många som kan dub­bel­par­ke­ra sam­ti­digt. In­te stäl­ler de upp sig på rad ut­an det är alltid sla­lom som gäl­ler. Här är tre bi­lar, men det bru­kar va­ra fler runt 11-ti­den.

Pa­trik Carlsson SAMU­EL: Gäl­lan­de dub­bel­par­ke­ring så klas­sas det som att man bry­ter mot ett par­ke­rings­för­bud. Par­ke­rings­vak­ter­na vän­tar in 5 mi­nu­ter in­nan de bör­jar att skri­va en par­ke­rings­an­märk­ning. Är det där­e­mot så att man har en viss ak­ti­vi­tet som last­ning och loss­ning så vän­tar de in, och skri­ver un­der den ti­den ing­en par­ke­rings­an­märk­ning. För­står din fru­stra­tion och det är många som har syn­punk­ter på det­ta be­te­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.