Kol­lar chas­si­num­ret

6

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Hål­ler på att stäl­la iord­ning en -70 Volks­wa­gen bubb­la till min dot­ter. Min frå­ga gäl­ler bi­lens ID-nummer är det dom som är tryck­ta på en svart plåt un­der ba­ga­geluc­kan (bred­vid re­serv­hju­let)? Har även hört om att ett nummer ska va­ra in­stämp­lat i tun­neln un­der bak­sä­tet det­ta har jag klätt med lju­di­so­le­rings­mat­ta och und­rar om jag be­hö­ver le­ta fram det­ta in­nan ­be­sikt­ning? Har även bytt sä­ten och ­mel­lan­rum­met mel­lan sä­te­na har bli­vit li­te sma­la­re vil­ket gör åt­koms­ten för hand­brom­sen blir li­te sma­la­re, vad sä­ger be­sikt­ning­en om det­ta?

Jarmo MOR­GAN: Vid kon­troll­be­sikt­ning­en in­går att sä­ker­stäl­la att det är rätt for­don som be­sik­tas och det görs ge­nom iden­ti­tets­kon­troll av bi­lens re­gi­stre­rings­num­mer, chas­si­num­mer och en över­sikt­lig kon­troll av att bi­len över­ens­stäm­mer med re­gi­stre­ra­de upp­gif­ter. På bi­lar från och med års­mo­dell 1969 ska he­la det in­stan­sa­de chas­si­num­ret kon­trol­le­ras. VW ”Bubb­la” av års­mo­dell 1970 har det in­stan­sa­de chas­si­num­ret un­der bak­sä­tet, på ovan­si­dan av den så kal­la­de ”ram­tun­neln”. Det in­ne­bär att du som for­don­sä­ga­re mås­te se till att det går att lä­sa av det in­stan­sa­de chas­si­num­ret. Det kan gö­ras ge­nom att skä­ra upp en öpp­ning i lju­di­so­le­rings­mat­tan så att den kan lyf­tas så myc­ket att chas­si­num­rets samt­li­ga tec­ken kan av­lä­sas. Att det är mind­re ut­rym­me mel­lan sä­te­na jäm­fört med ori­gi­nal­sto­lar­na gör ing­et så länge som det går att an­vän­da par­ke­rings­brom­sens reglage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.