No­te­ring­ar ex­tra ser­vice

3

Allt Om BILAR - - Besiktning -

På se­nas­te be­sikt­ning­en blev jag upp­lyst om en tra­sig gum­mi­pack­ning vid en styr­länk, och var­nad för sli­tage. Jag fick ing­en an­märk­ning, men und­rar om det här och lik­nan­de re­kom­men­da­tio­ner no­te­ras i era sy­stem. Mås­te jag ha bytt styr­län­ken till näs­ta be­sök även om det in­te glap­par?

Pe­ter MOR­GAN: Någ­ra be­sikt­nings­fö­re­tag no­te­rar be­gyn­nan­de bris­ter på be­sikt­nings­pro­to­koll som är bra för bi­lä­ga­ren att kän­na till. Des­sa no­te­ring­ar be­hö­ver in­te åt­gär­das ut­an det är en ex­tra ser­vice för att for­don­sä­ga­ren ska kun­na åt­gär­da be­gyn­nan­de bris­ter i tid samt spa­ra peng­ar på mind­re om­fat­tan­de re­pa­ra­tio­ner. No­te­ring­ar skrivs un­der en ru­brik som he­ter ”Bra att ve­ta” och des­sa no­te­ring spa­ras in­te i da­ta­sy­ste­men. Gäl­lan­de tät­ning­en på en styr­led som in­te har en sär­skild smörjnip­pel, en så kal­lad per­ma­nents­mord styr­led, så blir den un­der­känd först när tät­ning­en är myc­ket ska­dad el­ler om tät­ning­en sak­nas. Styr­le­der ska un­der­kän­nas när de glap­par el­ler är myc­ket slit­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.