Vi­trök från av­gas­rö­ret

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

9Har upp­levt se­dan ett tag att vid kal­la vä­der kom­mer det ex­tra myc­ket vi­trök från av­gas­rö­ret, även om jag kör länge o mo­torn blir varm så är det ex­tra mkt vi­trök/ånga. Mo­tor­tem­pe­ra­tu­ren blir som max 110-120c, bi­len bum­rar ibland vid stol­lastå­en­de och ryc­ker lätt ibland när den väx­lar mel­lan 1-2, el­ler 2-3. Bi­len går tungt vid 100kg, känns som om att man kör i upp­farts­bac­ke med hög­väx­el, da­re­ar li­te ...men när den pas­se­rar hund­ra km el­ler un­der känns bi­len mjukt igen. Varv­ta­let står vid 1100-1200. Vid stil­lastå­en­de, ol­je­loc­ket ser smut­sigt ut li­te rost­ak­tigt o ti­di­ga­re äga­ren på­står att han kör­de den kor­ta sträc­kor väl­digt mkt o länge... Läm­na­de på bmw för fel­sök­ning o dem hit­ta­de ing­et för­u­tom nå­gon gi­va­re för av­gas­rö­ret som byt­tes...

Aron

JO­NAS: Du har ba­ra skri­vit att det är en BMW, ing­en års­mo­dell el­ler an­nan in­for­ma­tion att gå på vil­ket såklart för­svå­rar frå­gan. Men vi­trök, för hög tem­pe­ra­tur och an­nat du näm­ner lå­ter onek­li­gen be­kym­mer­samt. Läm­na in den på en fel­sök­ning och be dem kon­trol­le­ra topplockspack­ning­en och tur­bon (om bi­len har tur­bo?).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.