Al­la lam­por ly­ser

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

9Vi har en Vol­vo S80 T6 au­to­mat från -99. Ibland kan den fun­ge­ra helt nor­malt, men of­ta så ly­ser al­la lam­por i kon­troll­pa­ne­len, al­la mä­ta­re ut­om ben­sin­mä­tar­na slu­tar fun­ge­ra och så ska­kar he­la bi­len. Det kan stå ”Broms­ser­vice er­fordras” el­ler ”Väx­ellå­de-ser­vice er­fordras” och lam­por­na i väx­ellå­dan häng­er in­te med. Den kan lig­ga i D men lam­pan ly­ser fot­fa­ran­de i P bå­de bred­vid väx­ellå­dan och i kon­troll­pa­ne­len. Ibland ly­ser det in­te alls vil­ken väx­el som är i och ibland ly­ser det ef­ter att man läm­nat och låst bi­len. Jag har läst att det­ta är ett typ­fel för den här ti­dens Vol­vo-au­to­mat­lå­dor och att lös­ning­en är att re­no­ve­ra väx­ellå­dan, vil­ket är myc­ket dyrt. Stäm­mer det­ta?

André Ar­vids­son JO­NAS: Det lå­ter dyrt! Och trå­kigt. Kän­ner in­te igen felet, men så som du be­skri­ver det skul­le det li­ka gär­na kun­na va­ra fel i styr­do­net el­ler in­stru­men­tet. Som så många gång­er an­nars mås­te jag nog re­kom­men­de­ra dig att läm­na in den på en fel­sök­ning för fram­tag­ning av ett kost­nads­för­slag som du får ta ställ­ning till om du vill gå vi­da­re med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.