Svens­kar po­si­ti­va till själv­kö­ran­de bi­lar

Allt fler bil­till­ver­ka­re sat­sar på att ut­veck­la själv­kö­ran­de bi­lar. Och svens­kar­na är po­si­ti­va till bi­lar som körs av en au­to­pi­lot, vi­sar en un­der­sök­ning av för­säk­rings­bo­la­get Trygg-Han­sa.

Allt Om BILAR - - Ny Teknik - KE­VIN CARLSSON

MÄN­NEN ÄR MER in­tres­se­ra­de än kvin­nor av att kö­ra en bil med au­to­pi­lot, sju re­spek­ti­ve fem av tio. Sam­man­ta­get är sex av tio in­tres­se­ra­de av att an­vän­da tek­ni­ken, och in­tres­set är stör­re ju yng­re man är. Det vi­sar Trygg-Han­sas un­der­sök­ning.

Det är dock fort­fa­ran­de li­te si och så med tilli­ten till sy­stem som kan kör bi­lar helt au­to­ma­tiskt. Ba­ra tre av tio sä­ger att de skul­le li­ta på en så­dan bil, me­dan 45 pro­cent upp­ger att de in­te skul­le li­ta på den.

Även när det gäl­ler tilli­ten är män mer vän­ligt in­ställ­da till den au­to­ma­tis­ka tek­ni­ken än kvin­nor. 39 pro­cent av män­nen skul­le li­ta på en bil med au­to­pi­lot­sy­stem, jäm­fört med 20 pro­cent av kvin­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.