15-mil­jo­nersKo­e­nigs­egg bort­glömd i Ki­na-för­råd

En helt unik Ko­e­nigs­egg står bort­glömd i ett för­råd i Ki­na. Bi­len, en spe­ci­al­byggd Age­ra R BLT, be­räk­nas va­ra värd he­la 15 mil­jo­ner kro­nor.

Allt Om BILAR - - Mingel - DA­VID JA­KOBS­SON

DEN SVENS­KA SUPERSPORTBILSTILLVERKAREN Ko­e­nigs­egg spe­ci­al­bygg­de en helt unik ver­sion av Age­ra R till en ki­ne­sisk af­färs­man. En mängd spe­ci­el­la de­tal­jer gjor­de den re­dan dy­ra bi­len än­nu dy­ra­re: Om­kring 15 mil­jo­ner kro­nor upp­skat­tas den va­ra värd. Och än­nu dy­ra­re skul­le det bli för af­färs­man­nen när han skul­le ta in den i lan­det.

För att und­vi­ka de höga tull­av­gif­ter – i vis­sa fall kan det hand­la om he­la bi­lens vär­de – som rå­der för im­port av bi­lar till Ki­na gjor­des ett för­sök att smugg­la in bi­len i lan­det. Det gick in­te så bra och bi­len ham­na­de i tul­lens för­var och lås­tes in i ett för­råd. Där står bi­len nu och sam­lar damm, skri­ver saj­ten CarNewsC­hi­na.

En käl­la till CarNewsC­hi­na häv­dar att bi­len snart kom­mer att auk­tio­ne­ras bort. Af­färs­man­nen, som in­te fått kö­ra sin Ko­e­nigs­egg en en­da me­ter, har en­ligt sam­ma käl­la sagt att han in­te kom­mer att läg­ga nå­got bud på bi­len ef­tersom han tap­pat in­tres­set för den. Han har i stäl­let skaf­fat sig en Fer­ra­ri LaFer­ra­ri, som pas­se­rat tul­len den lag­li­ga vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.