Vol­vo på fel kurs

Allt Om BILAR - - Rivstart - JAN-ERIK BERG­GREN Re­dak­tör ALLT OM BI­LAR

Mer­ce­des, Fer­ra­ri och Re­nault sat­sar mil­jard­be­lopp på for­mel 1.

Och Mer­ce­des-che­fen Ola Käl­le­ni­us ta­lar sig varm för mo­torsport.

Sam­ti­digt väl­jer Volvos mark­nads­chef Alain Vis­ser att dis­sa mo­torspor­ten helt och istäl­let sat­sa al­la peng­ar på segling och eg­na event.

Vem har rätt?

NÄR ALAIN VIS­SER i en in­ter­vju med Da­gens In­du­stri av­slö­ja­de att Vol­vo väl­jer bort mo­torsport för att ba­ra sat­sa på segling och Vol­vo Oce­an Ra­ce var vi många som höj­de läs­te med för­vå­ning. Vis­ser så­ga­de del­vis he­la Po­les­tar-upp­läg­get, i prak­ti­ken helt i onö­dan. När jag se­na­re träf­fa­de Vis­ser i sam­band med prov­kör­ning­en av nya XC90 stod han fast vid sin åsikt och han be­rät­ta­de dess­utom hur han un­der sin tid på Opel fått dem att slu­ta täv­la i DTM.

Alain Vis­ser tyc­ker helt en­kelt in­te att det är värt peng­ar­na det kos­tar för en bil­till­ver­ka­re att va­ra med och täv­la med si­na bi­lar.

När jag un­der Genè­ve-sa­long­en in­ter­vju­a­de Ola Käl­le­ni­us, hög chef på Mer­ce­des in­ter­na­tio­nellt och ny med­lem av led­nings­grup­pen i den sto­ra tys­ka bil­kon­cer­nen, pas­sa­de jag på att frå­ga ho­nom om kopp­ling­en mel­lan bilförsäljning och mo­torsport.

Olas tyd­li­ga svar kan ni lä­sa läng­re fram i den här tid­ning­en. Jag kan här av­slö­ja att han var väl­digt tyd­lig med att för Mer­ce­des var mo­torsport och att täv­la med bi­lar­na ett ab­so­lut krav.

Och det är lät­ta­re att hit­ta de som tyc­ker som Käl­le­ni­us i bil­värl­den än att hit­ta me­nings­frän­der till Vas­ser. Mer­ce­des, Fer­ra­ri och Re­nault kör i F1. Ford, Ci­tronën och Volks­wa­gen täv­lar i ral­ly. Citroën finns även i WTCC där Hon­da, Chev­ro­let och La­da är mot­stån­da­re. I DTM kör i dag Mer­ce­des, Au­di och BMW. Peu­geot kör lång­lopp i Da­kar-ral­lyt. Och så vi­da­re.

Ska då Vol­vo stå helt ut­an­för? Och segling – är det rätt?

En sak är i al­la fall helt klar: om Vol­vo vill byg­ga ett pre­mi­um­mär­ke så har histo­ri­en vi­sat att det be­hövs nå­gon form av tek­nisk spjuts­spets där va­ru­mär­ket kan vi­sa sig på top­pen av sin för­må­ga. Och för ett bil­mär­ke kan det ald­rig va­ra – segling.

Kon­kur­ren­ter­na sat­sar på mo­torspor. Till skill­nad från många and­ra bil­mär­ken väl­jer Vol­vo att läg­ga si­na peng­ar på segling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.