TVIV­LEN PÅ TES­LA

OSLO. Snabb som en supersportbil – och mil­jö­vän­lig som en cykel. På pap­pe­ret kan Teslas nya värsting Mo­del S P85D fram­stå som värl­dens bäs­ta bil. Men det är den in­te. Trots för­ut­sätt­ning­ar­na le­ver den här mo­del­len in­te upp till vå­ra högt ställ­da för­vänt

Allt Om BILAR - - Supermiljöbilen - TEXT OCH FOTO: DA­VID JA­KOBS­SON

NOR­GE ÄR EN vik­tig mark­nad för den ame­ri­kans­ka el­bils­till­ver­ka­ren Tes­la, det är för­kla­ring­en till att vi bju­dits in att prov­kö­ra den nya värsting­ver­sio­nen av Mo­del S just här. När al­la till­res­ta jour­na­lis­ter­na är fär­di­ga med si­na prov­kör­ning­ar står po­ten­ti­el­la bil­kö­pa­re med tind­ran­de ögon och tunga plån­böc­ker i kö för att få be­kan­ta sig med de nya bi­lar­na.

Vä­gar­na ut­an­för hu­vud­sta­den Oslo är vack­ra och fort­fa­ran­de en aning vintri­ga. På si­na håll är det blött och rätt halt. Dess­utom rå­der max 80 Km/ h på vä­gar­na i om­rå­det. Knap­past ide­a­la för­hål­lan­den för att tes­ta en po­tent pre­stan­da­bil.

Tes­la har dock fix­at en test­ba­na där vi ska få tes­ta bi­len på snö och där vi kan få tram­pa gaspe­da­len i bot­ten ut­an att ris­ke­ra när­kon­takt med den nors­ka po­li­sen. Det mesta av snön har dessvär­re smält bort på om­rå­dets hand­ling­ba­na, men det gör in­te så myc­ket. Det är ac­ce­le­ra­tions­sträc­kan vi vill åt. Och det är här Tes­la Mo­del S P85D vi­sar var­för den in­te är nå­gon van­lig el­bil.

KRAF­TEN KOM­MER OME­DEL­BART. Och

helt ut­an par­don. Med knap­pen ”In­sa­ne” in­tryckt på den sto­ra pek­skär­men släpps de 700 häst­kraf­ter­na lö­sa och den tunga se­da­nen ac­ce­le­re­rar från 0 till 100 km/ h på 3,4 se­kun­der. Det är be­tyd­ligt snab­ba­re än de fles­ta ben­sin­driv­na sport­bi­lar – och upp­le­vel­sen av 900 Nm i den tys­ta el­bi­len är makalös, spe­ci­ellt de förs­ta met­rar­na. Bi­len star­tar in­te – den av­fy­ras. Och snart kom­mer en upp­da­te­ring som ska gö­ra den än­nu li­te snab­ba­re. 3,3 se­kun­der har Teslas grun­da­re Elon Musk ut­lo­vat på Twit­ter.

P85D är fyr­hjuls­dri­ven, vil­ket är en av för­kla­ring­ar­na till de fi­na prestan­da­siff­ror­na. Bok­sta­ven ”D” i mo­dell­be­teck­ning­en står för dubb­la mo­to­rer och det är så Tes­la har löst det här med fyr­hjuls­drif­ten. En motor på 476 häst­kraf­ter har pla­ce­rats bak för att dri­va bak­hju­len och en på 224 häs­tar har pla­ce­rats fram för att le­ve­re­ra kraft till fram­hju­len. Det är en­kel och smi­digt – och fun­ge­rar blixt­snabbt. Ge­nom att hju­len se­pa­rat kan brom­sas av bi­lens elekt­ro­nik re­gle­ras vrid­mo­men­tet

»När man trött­nat på att to­kac­ce­le­re­ra – och det gör man fak­tiskt rätt snabbt – är Tes­la P85D in­te spe­ci­ellt ro­lig.«

he­la ti­den in­di­vi­du­ellt för var­je hjul. Re­sul­ta­tet är en spår­sä­ker bil som kla­rar sig fint på löst un­der­lag ut­an att bju­da på någ­ra obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar.

Men när man trött­nat på att to­kac­ce­le­re­ra – och det gör man fak­tiskt rätt snabbt – är Tes­la P85D in­te spe­ci­ellt ro­lig. Visst bi­ter sig bi­len fast rätt bra i un­der­la­get, trots att as­fal­tens tem­pe­ra­tur lig­ger kring noll. Och visst är två­mo­tors­ver­sio­nen bätt­re ba­lan­se­rad än bi­lar­na som en­dast har en motor bak. Men som fö­ra­re får man in­te myc­ket käns­la var­ken för un­der­la­get el­ler bi­len.

STYR­NING­EN KÄNNS DÖD och den väl till­tag­na vik­ten – P85D har en tjäns­te­vikt på cir­ka 2,4 ton – gör sig påmind i var­je kur­va. Ock­så på mo­tor­vä­gen känns den tung, bi­len upp­levs näs­tan som ving­lig un­der snab­ba kur­sänd­ring­ar. Här har Tes­la ing­et att sät­ta emot fos­sil­driv­na kon­kur­ren­ter som till ex­em­pel Porsche Pa­na­me­ra och Au­di A7.

Kom­for­ten är in­te hel­ler ly­san­de. De sport­sto­lar som sit­ter i P85D är bra och ut­rym­me­na är väl till­tag­na för al­la re­san­de i bi­len, men

fjäd­rings­kom­for­ten är allt an­nat än im­po­ne­ran­de. Bi­len upp­levs märk­ligt nog som bå­de gung­ig och stö­tig på sam­ma gång. I ku­pén får man ock­så stå ut med en del bul­ler från däc­ken och en hel del ljud ut­i­från. Un­der test­kör­ning­en fick vi för oss att nå­got av fönst­ren var öpp­na, vil­ket in­te var fal­let.

In­te­ri­ö­ren hål­ler dock hög klass, det är snyggt, lo­gisk och kva­li­tets­käns­lan går ige­nom i al­la ma­te­ri­al.

DET FINNS TVÅ BAGAGEUTRYMMEN,

ett fram och ett bak, som sväl­jer en hel del last. Förarmil­jön do­mi­ne­ras av bil­värl­dens störs­ta pek­skärm som er­sät­ter näs­tan i prin­cip al­la tra­di­tio­nel­la tryck­knap­par, här­i­från styrs allt från kli­matan­lägg­ning till un­der­håll­ning och bi­lens funk­tio­ner.

Ut­rust­ningsni­vån är hög och al­la funk­tio­ner hål­ler bra kva­li­tet, om man bort­ser från att kli­matan­lägg­ning­en in­te kla­ra­de av att hål­la ru­tor­na fria från im­ma i au­to-lä­ge. Den sto­ra skär­men stjäl ock­så en del upp­märk­sam­het un­der kör­ning, vil­ket knap­past är bra för sä­ker­he­ten.

Mil­jö­mäs­sigt är det na­tur­ligt­vis klock­rent att kö­ra Tes­la – så länge man ser till att lad­da med mil­jö­b­ra el. Och det här är kanske det främs­ta ar­gu­men­tet för att kö­pa en Tes­la istäl­let för nå­gon av de tys­ka fos­sil­driv­na kon­kur­ren­ter­na. Runt 1,9 kWh lär P85D för­bru­ka och med den svens­ka ge­nom­snittse­len in­ne­bär det in­te många gram CO2 per kilo­me­ter.

MIL­KOST­NA­DEN BLIR OCK­SÅ låg när man kör en el­bil, det hand­lar om någ­ra kro­nor per mil. Och är man smart och laddar på av­gifts­fria ladd­sta­tio­ner kan man åka gra­tis. Det finns ock­så stäl­len som er­bju­der bå­de gra­tis par­ke­ring och ladd­ning för el­bi­lar och ladd­hy­bri­der, ett ex­em­pel är Ar­lan­da flyg­plats ut­an­för Stock­holm.

Att kö­pa en Tes­la Mo­del S P85D är dock allt an­nat än gra­tis. Pri­ser­na bör­jar på 1 069 000 kro­nor. Då in­går för­u­tom den gal­na ac­ce­le­ra­tio­nen den skö­na käns­lan av att kö­ra med gott mil­jö­sam­ve­te.

NÄS­TA UPP­SLAG: HAN RI­TAR OM GLO­BA­LA BIL­IN­DU­STRINS KAR­TA »

Tes­la mo­del S P85 D

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.