NO­KI­AN

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Som­mar­däck för nor­dis­ka som­mar­för­hål­lan­den har bli­vit 30 pro­cent fler. I årets ut­bud finns två nya som­mar­däck för stads­jee­par som har för­stärk­ta däck­si­dor med ara­mid­fib­rer. Nya Hak­ka Black SUV med ex­ak­ta kö­re­gen­ska­per och bra slit­styr­ka ger stads­jee­par myc­ket go­da kö­re­gen­ska­per även i hög­re has­tig­he­ter. Det nya däc­ket är myc­ket sä­kert på vå­ta vägar och har högs­ta möj­li­ga våt­grepp –A i däck­märk­ning­en. Sor­ti­men­tet om­fat­tar di­men­sio­ner­na från 17 till 22 tum i has­tig­hets­klas­ser V (240 km/t), W (270 km/t) och Y (300 km/t).

Hak­ka Blue har myc­ket bra våte­gen­ska­per och ger bra skydd mot vat­ten­pla­ning samt ex­ak­ta kö­re­gen­ska­per från ti­dig vår till sen­hös­ten. Däc­ket har lågt rull­mot­stånd, vil­ket gör att bräns­le­för­bruk­ning­en till­hör bland de lägs­ta in­om klas­sen. Även Hak­ka Blue finns för suv och ger myc­ket säk­ra kö­re­gen­ska­per bå­de på mind­re skogs­vä­gar, as­falt­vä­gar och i stads­kör­ning. Sor­ti­men­tet om­fat­tar to­talt 32 pro­duk­ter från 15 till 18 tum i has­tig­hets­klas­ser­na T (190 km/t), H (210 km/t) och V (240 km/t). Hak­ka Blue har nått väl­digt bra re­sul­tat i tes­ter av däck till årets sä­song. För per­son­bi­lar finns, som ti­di­ga­re, Hak­ka

Black för krä­van­de kör­ning. Däc­kets kon­struk­tion med många gum­mi­la­ger med na­no­tek­nik och ett däck­möns­ter för snabb kör­ning ger däc­ket snab­ba och säk­ra styr­re­ak­tio­ner. No­ki­an Hak­ka Black till­hör ka­te­go­rin UHP (ult­ra hög­pre­stan­da) i has­tig­hets­klas­ser­na W och Y och finns från 16 till 20 tum.

Hak­ka Green är som­mar­däck för mind­re och eko­no­mis­ka bi­lar. Däc­ket har myc­ket lågt rull­mot­stånd, vil­ket mins­kar bå­de bräns­le­för­bruk­ning­en och kol­di­ox­id­ut­släp­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.