Ral­lyd­röm­men från Troll­hät­tan le­ver

SAAB V4 fick of­ta sli­ta hårt som ral­ly­bil, och i dag finns det in­te många kvar. Bengt Karls­son rat­tar en väl­be­va­rad -73:a, som är den förs­ta mo­del­len med ha­lo­gen­strål­kas­ta­re. ”Den har alltid va­rit min dröm­bil”, sä­ger han.

Allt Om BILAR - - Klassikern - TEXT OCH FOTO: PE­TER FRED­RIKS­SON

NÄR HAN VAR 22 år köp­te han en fa­briksny röd SAAB V4 som myc­ket rik­tigt bygg­des om till ral­ly­bil. Sam­ti­digt be­stäm­de han sig för att skaf­fa sig en li­ka­dan och an­vän­da den till var­dags. – Men åren gick och ut­bu­det av rö­da V4:or blev allt mind­re, sä­ger han.

Av en slump hit­ta­de han ett rik­tigt fint ex­em­plar som var till sa­lu för någ­ra år se­dan. Bi­len ha­de sålts av SAAB ANA i Troll­hät­tan och ha­de rul­lat 11 000 mil.

– Det var en Troll­hät­tan­bil i dubbel be­mär­kel­se. Jag slog till di­rekt, sä­ger Bengt Karls­son som un­der de kom­man­de åren äg­na­de en stor del av fri­ti­den med att re­no­ve­ra den från grun­den.

Ka­ros­sen bläst­ra­des plåtren och fick en ny to­re­a­dor­röd lack me­dan mo­torn och väx­ellå­dan revs ned i si­na be­stånds­de­lar. Brom­sar­na och all el sågs över me­dan han bör­ja­de na­gel­fa­ra till­be­hörs­mark­na­den.

BLAND AN­NAT HIT­TA­DE han ny kläd­sel, ori­gi­na­lem­blem samt en glän­san­de krom­grill.

»När jag re­no­ve­ra­de mo­torn såg jag till att kon­ver­te­ra den till blyfri ben­sin för att slip­pa blan­da i bly­er­sätt­nings

me­del.‹‹

– Visst har det ta­git en hel del tid, men det har va­rit ett nö­je. Nu är bi­len i näs­tan sam­ma skick som den jag en gång bygg­de om.

DE EN­DA AVSTEGEN från ori­gi­nal är rat­ten och de så kal­la­de fot­bolls­fäl­gar­na. Men ef­tersom des­sa fanns som ori­gi­nal­till­be­hör me­nar han att bi­len är tids­ty­piskt och med da­gens mått mätt väl­digt för­sik­tigt sty­lad, pre­cis som på 70-ta­let.

– Det var många som vil­le ha en tjoc­ka­re ratt på den ti­den. Och fot­bolls­fäl­gar­na, som bland an­nat satt på So­net­ten, ser ro­li­ga­re ut än de van­li­ga fäl­gar­na med nav­kaps­lar. Men själv­klart har jag kvar de ur­sprung­li­ga fäl­gar­na och rat­ten. Till skill­nad från många and­ra äga­re av ve­te­ran­bi­lar för­sö­ker han kö­ra så myc­ket han kan. Ef­ter mo­tor­re­no­ve­ring­en har det bli­vit cir­ka 400 mil om året, och det är bil­li­ga mil.

EN­LIGT DEN EG­NA kör­jour­na­len är ben­sin­för­bruk­ning­en väl­digt låg, i snitt rör det sig om 0,65 li­ter mi­len.

– När jag re­no­ve­ra­de mo­torn såg jag till att kon­ver­te­ra den till blyfri ben­sin för att slip­pa blan­da i bly­er­sätt­nings­me­del.

Saab V4 3 7 19 L ÅR SMODEL

Den mo­di­fi­e­ra­de V4-mo­torn som bör­ja­de an­vän­das i mo­del­len från 1968 gjor­de den till en po­pu­lär ral­ly­bil. Bengt Karls­son lyc­ka­des hit­ta ett väl­be­va­rat ex­em­plar från 1973.

Saab V4 Tank­lock av den gam­la sko­lan. Bengt har bytt ut rat­ten, men i öv­rigt är in­red­ning­en i ori­gi­nal. Bengt Karls­son ång­rar in­te sitt köp. 65 häst­kraf­ter räc­ker till för den här kär­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.