Det häng­er på bul­ler­ni­vån

2

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Av­gas­sy­ste­met hål­ler på att ra­sa helt och jag fått ett bra pris till ett spor­ti­ga­re sy­stem. Det­ta er­sät­ter mel­lan­däm­pa­re med ett rör. Kan bi­len bli god­känd då? Vas­se MOR­GAN: Sva­ret är bå­de ja och nej, det be­ror på hur gam­mal bi­len är och hur myc­ket av­gas­sy­ste­met bull­rar. Till att bör­ja med kon­trol­le­ras bul­ler­ni­vån med mo­torn på tom­gång och vid prov­kör­ning­en. Vid miss­tan­ke om för hög bul­ler­ni­vå ska bul­ler­mät­ning el­ler sub­jek­tiv ( per­son­lig) kon­troll gö­ras. På ny­a­re bi­lar med re­gi­stre­rad upp­gift om stil­lastå­en­de bul­ler görs bul­ler­mät­ning och om bul­ler­ni­vån över­skri­der gräns­vär­det blir bi­len un­der­känd. På öv­ri­ga bi­lar som in­te har re­gi­stre­rad upp­gift om bul­ler görs en sub­jek­tiv kon­troll ge­nom av­lyss­ning och då un­der­känns bi­len om bul­ler­ni­vån är myc­ket hög­re än vad som är nor­malt för for­do­net i stan­dardut­fö­ran­de. Min er­fa­ren­het av bul­ler­mät­ning gör att jag kan ge föl­jan­de över­gri­pan­de in­for­ma­tion: •En ny­a­re bil med re­gi­stre­rad upp­gift om bul­ler där bul­ler­ni­vån mäts ris­ke­rar att över­skri­da gräns­vär­det om en mel­lan­ljud­däm­pa­re er­sätts med ett rör och där­med bli un­der­känd. • En äld­re bil ut­an re­gi­stre­rad upp­gift om bul­ler där det görs en sub­jek­tiv be­döm­ning av bul­ler­ni­vån blir i nor­mal­fal­let god­känd om en mel­lan­ljud­däm­pa­re er­sätts med ett rör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.