Kol­la med Mitsubishi

1

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Har en Mitsubishi Lan­cer 1,8 die­sel 2011 fel­kod P1498. Vad är det? ­Verk­stad kun­de in­te gö­ra nåt.

Ro­ber­ta MOR­GAN: Fel­ko­den P1498 är en for­dons­spe­ci­fik fel­kod och vad den be­ty­der ska en auk­to­ri­se­rad verk­stad kun­na sva­ra på. Mitt råd är att du kon­tak­tar en auk­to­ri­se­rad Mitsubishi­verk­stad för att få felet åt­gär­dat. Jag har in­te till­gång till for­dons­spe­ci­fik in­for­ma­tion för Mitsubishi Lan­cer, men på and­ra bi­lar in­di­ke­rar den här fel­ko­den att bi­lens par­ti­kel­fil­ter är igensatt och då bru­kar även var­nings­lam­pan DPF tän­das på in­stru­ment­pa­nel. Om så är fal­let ska man sna­rast möj­ligt åka till en verk­stad för att få par­ti­kel­filt­ret ren­gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.