Nytt franskt suv-kon­cept

Allt Om BILAR - - Innehåll -

När C4 Cactus sat­tes i pro­duk­tion vi­sa­de Citroën att man har mo­det att stic­ka ut i bil­värl­den. Nu vi­sar man upp än­nu ett spän­nan­de kon­cept: Citroën Aircross.

En hel del av de­sig­nen är häm­tad från Cactus, som kom för­ra året. Men Aircross Con­cept är be­tyd­ligt stör­re: Drygt 40 ­cen­ti­me­ter läng­re och näs­tan fy­ra cen­ti­me­ter bre­da­re.

Kon­cept­bi­len är en ladd­hy­brid med en ben­sin­mo­tor på 1,6-li­ter och 218 häst­kraf­ter. En el­mo­tor som ska ge 95 häst­kraf­ter och 200 newton­me­ter hjäl­per till – och re­sul­ta­tet är en ma­ka­löst snabb suv, 0 till 100 km/h ska kla­ras av på mäk­ti­ga 4,5 se­kun­der. Nå­gon topp­fart anges in­te.

Sam­ti­digt häv­dar Citroën att det ska gå att kö­ra bi­len en­bart på el i upp till 50 ki­lo­ me­ter. Den sam­man­lag­da för­bruk­ning­en anges till 1,7 li­ter per tio mils blan­dad ­kör­ning. Det be­ty­der 39 gram CO2 per kilo­me­ter.

In­red­ning­en är luf­tig och ljus. Och här finns en hel del tek­nik som ska gö­ra re­san be­hag­lig. Till ex­em­pel kan pas­sa­ge­rar­na väl­ja om de vill ta del av kö­rin­for­ma­tion, se på en film, väl­ja mu­sik el­ler se om det finns nå­gon in­tres­sant ut­ställ­ning i när­he­ten. Al­la fy­ra sä­te­na är ock­så ut­rus­ta­de med hög­ta­la­re och med mik­ro­fo­ner som ska gö­ra det enkla­re att kom­mu­ni­ce­ra – el­ler att få en stunds tyst­nad om man fö­re­drar det. Tack va­re de ”ljud­bubb­lor” som ska­pas kan al­la

DA­VID JA­KOBS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.