Snab­ba 570S – en sport­bil till var­dags

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Sport­bils­till­ver­ka­ren McLa­ren tar nu på all­var upp jak­ten på Porsche 911 Tur­bo. Och man gör det med en helt ny se­rie sport­bi­lar.

McLa­ren har väckt stor upp­märk­sam­het med su­persport­bi­lar med P1 i top­pen. Men nu är det dags för li­te mer an­vän­dar­vän­li­ga mo­del­ler. Må­let är tyd­ligt: McLa­ren vill byg­ga en pre­stan­da­bil som kan an­vän­das till var­dags på sam­ma sätt som Porsche.

McLa­ren 570S Cou­pé är lik sin sto­re­bror 650S och har ock­så fått lå­na den 3,8 li­ter sto­ra V8 som sit­ter i 650S, även om ef­fek­ten här ”ba­ra” upp­ges till 570 häst- kraf­ter och vrid­mo­men­tet till 600 Nm.

Men 570S har gjorts lät­ta­re att kli­va i och ur tack va­re sänk­ta trösklar, vil­ket bor­de till­ta­la den li­te äld­re mål­grupp som har råd att kö­pa bi­len. Sik­ten bak­åt har ock­så bli­vit bätt­re för att bi­len ska va­ra lät­ta­re att kö­ra i tra­fik. Men, det här är sam­ti­digt en full­fjäd­rad sport­bil med mitt­mo­tor och rik­tigt grym­ma prestan­da. Bi­len är upp­byggd kring ett kol­fi­ber­chas­si och ka­ros­sen är till­ver­kad i alu­mi­ni­um. 570S är bak­hjuls­dri­ven och väx­ling­ar­na sker ge­nom en sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da. Kol­fi­ber­ke­ra­mis­ka brom­sar är stan­dard på mo­del­len, som upp­ges ha en torr­vikt på en­dast 1 313 ki­lo. Här bör­jar nog en och an­nan in­gen­jör på Porsche bli ner­vös.

McLa­ren 570S ac­ce­le­re­rar från 0 till 100 km/h på 3,2 se­kun­der, det är en ti­on­del lång­sam­ma­re än fyr­hjuls­driv­na Porsche 911 Tur­bo som kla­rar det på 3,1 se­kun­der. McLa­ren anger topp­far­ten till 328 km/h.

Pri­set ham­nar nå­gon­stans kring mot­sva­ran­de 1,8 mil­jo­ner kro­nor. Det är på sam­ma ni­vå som Porsche 911 Tur­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.