Jag av­skyr suv-tren­den!

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej! Just nu kö­per folk fyr­hjuls­dri­vet och suv:ar så det står här­li­ga till. Det­ta om nå­got dri­ver upp en re­dan hög för­bruk­ning. XC60, vet in­te om det finns en mer oprak­tisk och tung bil. Den väger cir­ka 1 900 ki­lo... sma­ka li­te på den siff­ran. En XC60 las­tar in­te myc­ket och kan ba­ra ta fem per­so­ner. Själv köp­te jag en Octa­via, den väger cir­ka 1 300 ki­lo och las­tar dess­utom mer än XC60. Jag kän­ner att ing­en ver­kar bry sig om vikt och luft­mot­stånd, trots ef­fek­ti­va­re mo­to­rer så slö­sas ”mil­jö­vins­ten” bort på des­sa crosso­vers/suv:ar. Min Octa­via drar i snitt 0,65 li­ter ben­sin/mil, rik­tigt bra för en bil med 140 hKr och au­to­mat­lå­da. Just Vol­vo tyc­ker jag ver­kar ha fått troll i si­na bi­lar, de är tunga i för­hål­lan­de till stor­lek, en V40 väger 1,5 ton. En så li­ten bil skul­le max be­hö­va väga 1 200 ki­lo. Suv:ar och Crosso­vers väger ge­ne­rellt mer i för­hål­lan­de till last­vo­lym och stor­lek.

Många ver­kar tro att suv:ar in­te väger mer, jag vet in­te hur de re­so­ne­rar. I and­ra än­den finns de som kö­per bi­lar med mil­jön i åtan­ke men vad hjäl­per det to­talt i världen om vis­sa kö­per sto­ra ”mil­jö­mons­ter” och and­ra för­sö­ker gö­ra allt för att mins­ka ut­släp­pen. Al­la mås­te dra åt sam­ma håll. Jag är helt klart oro­ad över ut­veck­ling­en, det bör­jar så smått lik­na USA med att folk kö­per onö­digt sto­ra ”truc­kar” och su­var. F150, som är den mins­ta ”truc­ken” i USA, har bör­jat dy­ka upp här i Skå­ne. Var­för drar in­te mo­tor­jour­na­lis­ter sitt strå till stac­ken, och upp­ma­nar fol­ket till att in­te kö­pa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.