Mer pro­pa­gan­da för gas­drift!

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej! Him­la ro­ligt för oss svens­kar att Mar­cus Erics­sons sä­song i For­mel 1 är räd­dad. Men det är in­te där­för som jag mej­lar dig. Det som jag verk­li­gen ef­ter­frå­gar är ar­tik­lar, tes­ter, ut­ta­lan­den och bil­po­li­tis­ka frå­ge­ställ­ning­ar och re­sul­tat – och helst gär­na pro­pa­gan­da för bi­lar med gas­drift!

Har nu som pen­sio­ne­rad och fö­re det­ta tax­iä­ga­re köpt en be­gag­nad Pas­sat som går på gas (all­de­les ut­märkt), men jag sak­nar ex­per­ter­nas tyc­kan­de i mil­jö­sam­man­hang. Skic­kar den här bol­len till dig som ex­pert och jour­na­list. För öv­rigt kö­per jag dag­li­gen GT för att lä­sa om ny­he­ter och även sport för­stås men sak­nar i GT och även på and­ra stäl­len nå­gon som helst de­batt där gas­drif­ten ven­ti­le­ras.

Med vän­lig häls­ning, Les­lie Forsberg

Nya Vol­vo XC90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.