Vil­ken år­gång är nya Pas­sat?

Allt Om BILAR - - Brev -

Läs­te din recension av nya Pas­sat och blev ny­fi­ken. Und­rar ba­ra vil­ken år­gång nya Pas­sat är? Är det en mo­dell som kom­mer ut 2016 el­ler är det mo­del­ler som gäl­ler från 2015?

Jan-Eric Lun­dquist

JAN-ERIK:

Det är mo­dellår 2015 på ”van­li­ga Pas­sat”. All­track och GTE är tro­li­gen mo­dellår 2016. GTE all­de­les sä­kert men tro­li­gen ock­så All­track. Till­verk­ning and­ra halv­å­ret be­ty­der att det är mo­dellår kom­man­de år. Till ex­em­pel till­verk­ning i au­gusti 2015 är mo­dellår 2016, men re­gi­stre­ras den un­der 2015 kom­mer den att bli års­mo­dell 2015. Li­te lu­rigt det där, men vik­tigt att hål­la re­da på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.