Ex­per­ten: Tvät­ta rätt och skyd­da mot sli­tage

Vin­tern har gått hårt åt många bi­lar. Och nu kan det va­ra hög tid att ta tag i det he­la. Men det gäl­ler att gö­ra rätt om du ska få din bil så fin som möj­ligt och skyd­da den mot nya på­frest­ning­ar. Här är bil­vårds­proff­sets bäs­ta tips.

Allt Om BILAR - - Vårstädning -

DET ÄR VIK­TIGT att ta hand om sin bil. Dels för att den ska be­hål­la sitt vär­de – men ock­så för att den ska va­ra trev­lig att åka i. En som kan det här är Sun­ny Ab­ser, som job­bar med bil­vård på Upp­lands Motor ut­an­för Stock­holm. Han ar­be­tar med bå­de nya och be­gag­na­de bi­lar och mö­ter många oli­ka for­don i sitt jobb. Och det förs­ta han gör är att tvät­ta bi­lar­na.

– Ja, man mås­te ju bör­ja med att tvät­ta bi­len or­dent­ligt så att man ser hur den ser ut un­der all smuts.

Men be­hö­ver man verk­li­gen tvät­ta bi­len själv? Fun­kar det in­te att ba­ra kö­ra in i en au­to­mat­tvätt?

– Jo, men au­to­mat­tvät­tar­na kla­rar in­te av att få bort den värs­ta smut­sen, som till ex­em­pel as­falts­fläc­kar. An­led­ning­en är att de ba­ra kör med van­ligt av­fett­nings­me­del. Och för att få bort det be­hö­ver man an­vän­da pe­tro­le­um­ba­se­rad av­fett­ning.

Men nu är det ju in­te okej för mil­jön att tvät­ta

bi­len hem­ma på ga­tan. Hur ska man gö­ra för att in­te spo­la ner ol­je­res­ter och tungme­tal­ler ner i dag­vat­ten­brun­nar­na?

– Jag tyc­ker att man ska åka till nå­gon mack som har en gör det själv-hall. Där finns ock­så hög­tryck som gör job­bet lät­ta­re.

Okej, och när man har kört med sin pe­tro­le­um­ba­se­ra­de av­fett­ning, vad gör man då?

– Den pe­tro­le­um­ba­se­ra­de av­fett­ning­en be­hö­ver man ba­ra an­vän­da i bi­lens ne­der­kant, un­der dörr­lis­ter­na un­ge­fär. Till res­ten kan man an­vän­da van­lig av­fett­ning. Sen spo­lar man av bi­len och tvät­tar med svamp och bilscham­po.

När bi­len sen är ren kan man ju få se ett och an­nat om man har li­te otur.

– Det kan ju fin­nas re­por el­ler lack­ska­dor un­der smut­sen. Ibland räc­ker det med att vaxa bi­len, men om re­por­na är gröv­re kan man be­hö­va po­le­ra bi­len för att få det bra.

Lack­ska­dor, då? Vad gör man med dem? Är det vik­tigt att fixa sten­skott, till ex­em­pel?

– Ja, ja. Det mås­te man gö­ra. An­nars kan det bör­ja ros­ta och bubb­la sig. Lägg i färg – och se till att det är rätt färg­kod.

Och sen, när allt är klart, ska man vaxa bi­len för att lac­ken ska få ett så bra skydd som möj­ligt?

– Ja, fast en lack­för­seg­ling är än­nu bätt­re. En vax­ning skyd­dar upp till en må­nad. En lack­för­seg­ling upp till ett år.

Kan man gö­ra en lack­för­seg­ling själv?

– Ja­visst, det är un­ge­fär som att vaxa. Man be­hö­ver dock lå­ta lack­för­seg­ling­en tor­ka läng­re så att den här­dar or­dent­ligt.

Hur får man tag på lack­för­seg­ling?

– Den finns bland an­nat att kö­pa på mac­kar.

In­u­ti bi­len – där är det ju så klart damm­sug­ning och tork­ning som gäl­ler. Vad ska man tän­ka på att gö­ra?

– Man ska in­te an­vän­da av­fett­nings­me­del, det är för starkt för plas­ten. Det finns spe­ci­el­la me­del som är bra.

Fun­kar det med disk­me­del el­ler så­pa?

– Ja, det går bra att an­vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.