10 tips in­för bil­tvät­ten

Allt Om BILAR - - Vårstädning -

Tvät­ta vin­ter­hju­len. An­nars har smut­sen he­la som­ma­ren på sig att gro fast.

An­vänd an­pas­sat me­del för ren­gö­ring av bi­len in­u­ti. In­te av­fett­ning.

Vaxa el­ler lack­för­seg­la. Det skyd­dar bi­lens lack och gör den lät­ta­re att tvät­ta.

Fixa små­ska­dor så snabbt som möj­ligt. An­nars ris­ke­rar du rost­ska­dor.

Tvät­ta bi­len of­ta så smut­sen in­te hin­ner fast­na.

Tor­ka bi­len torr ef­ter tvätt, gär­na med våtskra­pa, sämsk­skinn el­ler micro­duk för att und­vi­ka tork­fläc­kar.

Tvät­ta in­te din bil ute på ga­tan ut­an kör till en tvätt­hall där man har re­ning av vatt­net.

An­vänd ljum­met vat­ten om du har möj­lig­het. Det är trev­li­ga­re för hän­der­na och ger ett bätt­re re­sul­tat.

Und­vik starkt sol­ljus när du tvät­tar bi­len.

An­vänd alltid en ny tvätt­svamp. En gam­mal kan in­ne­hål­la smuts som re­par lac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.