Ska stan­na kvar

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

2Jag kroc­ka­de med en bil, var­ken han el­ler jag viss­te hur vi skul­le gö­ra för att det skul­le bli rätt. Jag tog fram min lapp om ska­de­an­mä­lan och vil­le fyl­la i den­na, men han i sin tur vil­le att jag skul­le ge ho­nom peng­ar för ska­dor­na som upp­stått på hans bil. Ef­ter myc­ket om och men så vil­le jag ringa po­li­sen för att få re­da ut det­ta or­dent­ligt. Då sa han plöts­ligt att det in­te var någ­ra pro­blem och att han skul­le fixa det­ta själv. Han sat­te sig där­ef­ter i bi­len och åk­te. Jag fick inga upp­gif­ter ifrån ho­nom ut­an har ba­ra hans reg-nummer. Det var ba­ra hans bil som var ska­dad och han häv­da­de att han köp­te bi­len idag och att han in­te viss­te om den var för­säk­rad. Vad ska jag gö­ra nu?

Li­sa SAMU­EL: En tra­fi­kant som med el­ler ut­an skuld haft del i en tra­fi­ko­lyc­ka ska stan­na kvar på plat­sen, men även att på be­gä­ran av nå­gon an­nan som haft del i tra­fi­ko­lyc­kan upp­ge namn och adress och läm­na upp­lys­ning om hän­del­sen. Om en väg­tra­fi­kant med el­ler ut­an skuld till tra­fi­ko­lyc­kan av­vi­ker från plat­sen ut­an att upp­ge namn el­ler adress så kan det även ru­bri­ce­ras som olov­ligt av­vi­kan­de från tra­fi­ko­lycks­plats. Man kan där dö­mas till bö­ter el­ler fäng­el­se i högst 6 må­na­der. Jag upp­ma­nar dig att ta kon­takt med po­li­sen på te­le­fon 114 14 och gö­ra en an­mä­lan på den här hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.