60 mil till verk­stan

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

4Jag har kör­för­bud på min bil och den be­hö­ver någ­ra re­pa­ra­tio­ner in­nan det kan bli ak­tu­ellt att kon­troll­be­sik­ti­ga den. Får jag kö­ra med bi­len till mitt som­mar­stäl­le där jag har en me­ka­ni­ker som gär­na hjäl­per mig att re­pa­ra­re­ra bi­len? Tan­ken är att ock­så be­sik­ti­ga bi­len på den or­ten. Som­mar­stäl­let lig­ger 60 mil från där jag bor.

Olle

SAMU­EL: Ut­tryc­ket ”kor­tas­te lämp­li­ga väg” in­ne­bär in­te att kon­troll­be­sikt­ning mås­te gö­ras hos det när­mast be­läg­na be­sikt­nings­or­ga­net el­ler att be­sö­ka en lämp­lig verk­stad. Val­fri­het rå­der här­vid­lag. Ut­tryc­ket tor­de ock­så in­ne­bä­ra att om viss från fram­kom­lig­hets­syn­punkt bätt­re färd­väg skul­le va­ra nå­got läng­re än en kor­ta­re men säm­re så­dan, så är fö­ra­ren be­rät­ti­gad att väl­ja den läng­re vägen. Vid en even­tu­ell kon­troll ut­ef­ter färd­vä­gen mås­te fö­ra­ren emel­ler­tid va­ra be­redd att kun­na styr­ka att han el­ler hon är på väg att stäl­la in for­do­net till kon­troll­be­sikt­ning el­ler

verk­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.