5

Ly­san­de stjär­na

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON

Mer­ce­des säl­jer som till­be­hör Mer­ce­des­stjär­nan i led mon­te­rad i gril­len. Des­sa är tyd­li­gen in­te god­kän­da att ly­sa per­ma­nent vid färd. Var­för? Man kan ju se bi­lar och last­bi­lar som slår Cir­kus Scott och som bor­de gö­ra Grö­na Lund grö­na av av­und­sju­ka. Dess­utom blir fler och fler per­son­bi­lar ut­rus­ta­de med led-be­lys­ning i de allt­mer spek­ta­ku­lä­ra for­mer­na. Så frå­gan är: Vad är det för tra­fik­sä­ker­hets­a­spek­ter som lig­ger bakom för­bu­det?

The Stig MOR­GAN: Det skil­jer myc­ket i kra­ven emel­lan re­gi­stre­rings­be­sikt­ning och kon­troll­be­sikt­ning. Det in­ne­bär att en svagt ly­san­de Mer­ce­des­sym­bol in­te är god­känd vid re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en. Hu­vud­upp­gif­ten vid kon­troll­be­sikt­ning är att upp­täc­ka för­säm­ring­ar av for­don från tra­fik­sä­ker­het­s­el­ler mil­jö­syn­punkt. Den pri­mä­ra in­rikt­ning­en ska va­ra att av­slö­ja fel som upp­kom­mit ge­nom an­vänd­ning och åld­ran­de hos for­do­net samt att det in­te gjorts änd­ring­ar från ti­di­ga­re god­känt ut­fö­ran­de. Det in­ne­bär att en svagt ly­san­de Mer­ce­des­sym­bol med rätt färg kom­mer att god­kän­nas vid kon­troll­be­sikt­ning­en då den svagt ly­san­de sym­bo­len in­te har en på­tag­ligt ne­ga­tiv be­ty­del­se för tra­fik­sä­ker­he­ten. Ob­ser­ve­ra att svagt ly­san­de ”de­ko­ra­tions­be­lys­ning” in­te får ly­sa med fel färg el­ler så starkt att den kan klas­sas som en lyck­ta för då blir bi­len un­der­känd för att det är en

otillå­ten lyk­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.