7

Regler för lju­sen

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Om man väl­jer att ha varsel­ljus, LED el­ler and­ra lam­por, tän­da un­der färd, får då även halv­lju­set va­ra tänt? Det blir ju då fy­ra re­la­tivt kraf­ti­ga ljus­punk­ter. Ver­kar bli allt van­li­ga­re. På min bil slock­nar varsel­lju­sen när jag tän­der halv­lju­set. Un­der färd kan jag ha des­sa varsel­ljus tän­da men då en­dast i kom­bi­na­tion med par­ke­rings­ljus. Vo­re bra med en ut­töm­man­de re­do­vis­ning vad som gäl­ler!

Las­se Svens­son MOR­GAN: Jag mås­te vän­da på din frå­ga och då är sva­ret att till­sam­mans med halv­lju­set får in­te varsel­lju­set va­ra tänt. Ny­a­re bi­lar är ut­rus­ta­de med mo­der­na varsel­ljus där det an­vänds LED-lam­por och de kal­las ”Dags­ljus” (Day Run­ning Light). Des­sa varsel­ljus ska på da­gen sy­nas minst 300 me­ter. Be­ro­en­de på ut­fö­ran­de kan des­sa mo­der­na varsel­ljus va­ra in­kopp­la­de med el­ler ut­an bak­re po­si­tions­ljus ( bak­ljus) men det van­li­gas­te är att bak­lju­sen in­te är in­kopp­la­de. När man tän­der bi­lens halv­ljus ska LED-lam­por­na släc­kas helt el­ler kraf­tigt gå ned i ljus­styr­ka och det kon­trol­le­ras vid en kon­troll­be­sikt­ning. Ly­ser LED-lam­por­na till­sam­mans med halv­lju­set så myc­ket att de blän­dar mö­tan­de tra­fi­kan­ter så är det ing­en god­känd varsel­lyck­ta ut­an en otillå­ten som ska un­der­kän­nas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.