3

Kol­la med verk­stan

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Ska be­sik­ti­ga bi­len i slu­tet av må­na­den, men mo­tor­lam­pan ly­ser och har gjort det sen för­ra äga­ren. Men bi­len går som den ska, men då är frå­gan:

Robert MOR­GAN: Det be­ror på när din bil är ta­gen i bruk. Var­nings­lam­pan för mo­to­re­lekt­ro­nik kon­trol­le­ras på bi­lar som om­fat­tas av krav på kon­troll av om­bord­di­a­gnos­sy­stem (OBD). Det gäl­ler bi­lar tag­na i bruk 2002-01-01 el­ler se­na­re en­ligt en sär­skild krav­lis­ta. Mitt råd är att du lå­ter en verk­stad un­der­sö­ka var­för var­nings­lam­pan för mo­to­re­lekt­ro­ni­ken ly­ser. Bå­de för mil­jöns skull och för att bi­lens motor ris­ke­rar att ska­das och dess­utom är det van­ligt att bräns­le­för­bruk­ning­en ökar när lam­pan ly­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.