Stäm­mer ser­vicen?

Allt Om BILAR - - Mekanikern - JO­NAS CARLSSON

4Vi har en Ford Focus -09, Flex­i­fu­el. Vi upp­märk­sam­ma­de ett gniss­lan­de ljud två må­na­der ef­ter vi köp­te den så säl­ja­ren byt­te spän­na­re, ge­ne­ra­tor­rem och ac-rem. Ja­nu­a­ri 2013 fick vi mo­tor­stopp i sam­band med back­ning på en par­ke­ring och det be­höv­des fy­ra start­för­sök in­nan bi­len star­ta­de igen (ben­sin i tan­ken). Som­ma­ren 2013 star­ta­de in­te bi­len (eta­nol i tan­ken) och vi fick hjälp att put­ta igång den, det­ta ef­ter att da­gen in­nan kört 70–110 vägar i 55 mil.

Där­ef­ter gick bi­len som en kloc­ka tills ­vin­tern 2014, då den blev svår­star­tad spe­ci­ellt vid fuk­tig vä­der­lek och den gniss­la­de li­te förs­ta met­rar­na, det­ta av­tog näs­tan helt så fort vi slog av el­vär­mar­na på fram­och bakru­tan. Ba­ra någ­ra da­gar fö­re ser­vicen i mars 2015 vil­le in­te bi­len star­ta på de två förs­ta för­sö­ken ut­an gick igång först på tred­je för­sö­ket, det­ta ef­ter att vi ti­di­ga­re sam­ma mor­gon kört en mil och ute­tem­pen var runt nol­lan ut­an att det kän­des fuk­tigt. Bi­len gick på en­bart eta­nol vå­ren 2014 till vin­tern 2014 och där­ef­ter en­bart på ben­sin.

Två da­gar ef­ter sex­års­ser­vicen där byte av tänd­stif­ten ingick, så vil­le in­te bi­len star­ta, dock ver­kar in­te bräns­le­filt­ret va­ra bytt. Bi­len bär­ga­des till verk­sta­den och de kon­sta­te­ra­de att tänd­stif­ten kleg­gat igen. De nol­la­de två da­ta­en­he­ter och kör­de någ­ra mil för att pro­gram­me­ra om bi­len. De sa att ef­tersom bi­len var van vi de gam­la tänd­stif­ten som är mind­re ef­fek­ti­va (de skul­le ha bytts vid 6 000 mil, men vi byt­te dem nu först vid 7 300), så fick det för myc­ket bräns­le nu med de nya och frä­scha tänd­stif­ten, där­för kleg­ga­de de igen. Jag som lek­man har ing­en upp­fatt­ning om det­ta stäm­mer, men jag li­tar på min verk­stad och kän­ner mig nöjd med per­so­na­len. Ef­tersom man hört att många verk­stä­der fus­kar med ser­vice med me­ra så tänk­te jag hö­ra

med er om det kan

JO­NAS: Hej Alex­an­der! Det är många gång­er be­kym­mer med eta­nol. Fort­sätt kö­ra på ben­sin och köp en flas­ka med bra spri­dar-/ bräns­le­ren­gö­ring och slå i tan­ken näs­ta gång du tan­kar. Dock tror jag in­te det­ta har nå­got sam­band med gniss­let, det kom­mer nog så som du be­skri­ver det, från rem el­ler ge­ne­ra­tor al­ter­na­tivt nå­gon spänn­rul­le till rem­men el­ler lik­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.