Hur kopp­las lar­met bort?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har en Vol­vo 945 200 F im­port från Italien, års­mo­dell 1994, drift­mil 40 000. Nu kom­mer pro­ble­met. Jag har ett tråd­löst central­lås och där­med lås­ning av lar­met, in­di­ke­rings­do­san sit­ter på vänst­ra dörr­stol­pen mot vindru­tan, nu går det in­te att lå­sa upp med fjär­ren och där­med går lar­met på och start­funk­tio­nen är spär­rad. Jag har bytt bat­te­ri­er i do­san för fjär­ren men det hjäl­per in­te. Har till­satt en se­pa­rat start­funk­tion kopp­lat till start­mo­torn, det är inga pro­blem, bi­len fun­ge­rar fel­fritt, men lar­met lig­ger i och lamp- lar­met lig­ger kvar, har kopp­lat bort sig­na­len. Hur gör man för kopp­la bort lar­met och be­hål­la dörr­fjär­ren kvar, el­ler so­ni­ka kopp­la bort fjärr­ma­nö­vern och ba­ra an­vän­da nyc­kel­funk­tio­nen? Det är vår and­ra bil som står mest så det be­hövs ing­et larm.

Jör­gen Norr­bin

JO­NAS: Hej Jör­gen! Be en verk­stad som är va­na vid bi­le­lekt­ro­nik att kopp­la ur lar­met. Det är omöj­ligt att be­skri­va hur man gör ut­an att se bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.