In­sta­bil vid tom­gåmg

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Min bil har bör­jat upp­vi­sa kons­ti­ga fe­no­men vad gäl­ler tom­gång­en. När jag till ex­em­pel stan­nar vid röd­ljus och mo­torn över­går till tom­gång, hör man tyd­ligt och ser på varv­tals­vi­sa­ren att tom­gång­en är in­sta­bil och pend­lar upp och ner cir­ka 100 rpm. Det­ta hän­der än så länge ba­ra ibland och när mo­torn har bli­vit upp­värmd. Bi­len har gått näs­tan 600 mil. Mo­torn är en die­sel 1.5dci. Med vän­li­ga häls­ning­ar

To­mas JO­NAS: Hej To­mas! Om bi­len ba­ra gått 600 mil så kanske den är så pass ny att du har en gäl­lan­de ny­bils­ga­ran­ti? Läm­na den i så fall till en auk­to­ri­se­rad verk­stad så de får tit­ta på den. Om in­te så bör man bör­ja med att tit­ta ef­ter luftläc­kage el­ler lik­nan­de kring in­su­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.