Ca­ma­ro tar upp jak­ten på Mu­stang

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JAKOBSSON

Nya Chev­ro­let Ca­ma­ro har gjort en­tré.

Bi­len är kor­ta­re, sma­la­re och lät­ta­re än sin fö­re­gång­a­re. Och den har fått lå­na en ur­stark V8 från Cor­vet­te C7.

Det här blir en tuff match för kon­kur­ren­ten Ford Mu­stang.

De klas­sis­ka mus­kel­bi­lar­na le­ver. Men det hand­lar in­te läng­re ba­ra om sto­ra mo­to­rer med många cy­lind­rar. När Chev­ro­let nu pre­sen­te­rar den nya ge­ne­ra­tio­nen av sin Ca­ma­ro vi­sar man bland an­nat upp den med en ny fyr­cy­lind­rig två­li­tersmo­tor med tur­bo. Mo­torn ger en­ligt Chev­ro­let 279 häst­kraf­ter och 400 Nm och ska kla­ra sig på 7,8 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning. Till ben­sin­fy­ran finns en sex­väx­lad ma­nu­ell väx­ellå­da el­ler en åt­taste­gad au­to­mat.

Stör­re mo­to­ral­ter­na­tiv finns till nya Ca­ma­ro. Här finns ock­så en 3,6-li­ters V6:a på 340 häs­tar och 385 Nm. Mo­torn job­bar med cy­lin­derav­stäng­ning och slår av två av cy­lind­rar­na un­der låg be­last­ning. Vill man ha en V8 så finns det så klart ock­så. I SS­ver­sio­nen sit­ter sam­ma V8 på 6,2 li­ter som ock­så sit­ter i Cor­vet­te C7. Mo­torn ger en­ligt Chev­ro­let 617 häst­kraf­ter och 617 Nm. Någ­ra pre­stan­da­siff­ror finns än­nu in­te. Det lär dock kom­ma in­om kort.

SS-ver­sio­nen av Ca­ma­ro får för­u­tom V8:an även med Mag­ne­tic Ri­de Con­trol, ett sy­stem som lä­ser av vä­gen och au­to­ma­tiskt op­ti­me­rar fjäd­ring­en för bäs­ta tänk­ba­ra kom­fort och väggrepp. Som stan­dard i SS sit­ter ock­så Brem­bobrom­sar med 345-mil­li­me­ters­ski­vor fram och 338-mil­li­me­ters­ski­vor bak.

Jäm­fört med sin fö­re­gång­a­re är nya Ca­ma­ro sex cen­ti­me­ter kor­ta­re, två ­cen­ti­me­ter sma­la­re och tre cen­ti­me­ter läg­re än den ut­gå­en­de ge­ne­ra­tio­nen. Ax­elav­stån­det har ock­så krympt med fy­ra cen­ti­me­ter.

Nya Chev­ro­let Ca­ma­ro kom­mer att bör­ja säl­jas un­der näs­ta år. Någ­ra pri­ser finns än­nu in­te kla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.